• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

ABC Energii - odbierz rabat i skorzystaj z dostawy GRATIS w marce ZELMER!

''

REGULAMIN PROMOCJI „Dostawa GRATIS ZELMER

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Dostawa GRATIS ZELMER”, zwanej dalej „Promocją” jest  AGD DESING Ciura, Wysokiński Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 35/37 lokal 125 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000390508, o kapitale zakładowym 100 000 zł, nr REGON: 143010335, nr NIP5272658897, zwana w dalej „Organizatorem”.

2. Promocja polega dostarczeniu produktów drobnego AGD marki Zelmer z kategorii: Odkurzacze, Ekspresy do kawy, Krajalnice, Kuchenki mikrofalowe, Wypiekacze, Maszynki do mięsa, Nawilżacz, Sokowirówki na koszt Organizatora przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim określonych

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od 31.03.2015 do 30.04.2015 roku.

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Urządzenia objęte promocją: produktów drobnego AGD marki Zelmer z kategorii: Odkurzacze, Ekspresy do kawy, Krajalnice, Kuchenki mikrofalowe, Wypiekacze, Maszynki do mięsa, Nawilżacz, Sokowirówki

2. W ramach promocji opłata za transport zakupionego urządzenia zostanie obniżona do 1 zł.

3. Promocyjny koszt dostawy dotyczy wysyłek Kurierskich na terenie Polski oraz za pośrednictwem paczkomatów INPOST

4. Do ceny transportu  zostaną doliczone usługi dodatkowe:

a) dla płatności za pobraniem 9,99 zł,

b) dla płatności Przelewy24.pl, PayPal zgodnie z regulaminem sklepu,

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie sklepu.

2. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie wiążą osób, które zawarły umowę sprzedaży towaru na warunkach niniejszej Promocji przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

Zapraszamy do skorzystania z promocji.

AGDhome.pl

REGULAMIN
akcji promocyjnej „ABC energii”
na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem niniejszej akcji (dalej: „Akcja”), jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskich 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000023973, Nr REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41, kapitał zakładowy 300 000 000 zł, nr GIOŚ E0000887WZBW (dalej „Organizator”).

1.2. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 00-131, ul. Grzybowska 4 lok. 138 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, NIP: 527 23 60 117, REGON: 017437181 (dalej „Agencja”).

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Akcja trwa od dnia 02.03.2015 roku do dnia 30.04.2015 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania puli Premii, tj. kwoty przeznaczonej przez Organizatora do wypłaty Uczestnikom przez Agencję Reklamową. W przypadku, gdy pula Premii wyczerpie się przed dniem 30.04.2015 roku, Organizator ma prawo wcześniejszego zakończenia akcji. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej www.czystainicjatywazelmer.pl informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji, tj. przed dniem 30.04.2015 r. i poda termin wcześniejszego zakończenia Akcji. Fakt zakończenia Akcji przed dniem 30.04.2015 r. nie narusza praw Uczestników Akcji, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do udziału w Akcji na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie. Pula premii wynosi 750 000 zł.

1.5. Akcją objęte są następujące modele odkurzaczy linii zaczynających się od symboli wymienionych poniżej, których wartość zakupu brutto określona na podstawie dowodu zakupu wynosi co najmniej 299 zł.:

Odkurzacze workowe:
- Linia Odyssey ZVC305..
- Linia Syrius ZVC415..
- Linia Clarris+ ZVC345..
- Linia Jupiter ZVC425..
- Linia Flooris ZVC545..
- Linia Silentwelt ZVC605..

Odkurzacze bezworkowe:
- Linia Pluser ZVC265..
- Linia Quiqo ZVC315..
- Linia Ceres ZVC355..

Odkurzacze twix:
- Linia Clarris+ Twix ZVC385..
- Linia Voyager Twix ZVC335..

zwane dalej łącznie „Urządzenia”, z zastrzeżeniem pkt. 1.6 poniżej.

1.6. Promocją objęte są wyłącznie urządzenia nowe, zakupione przez Uczestników Promocji w okresie od dnia 02.03.2015r. do dnia 30.04.2015r. w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do których gwarantem jest Organizator.

1.7. Definicje podstawowych pojęć użytych w regulaminie:

Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli odkurzaczy marki Zelmer, wskazanych w pkt. 1.5, których wartość zakupu, wskazana na dowodzie zakupu, wynosi co najmniej 299 zł brutto, polegająca na udzieleniu rabatu kwotowego posprzedażowego (zwanego również „Premią”), opisanego w pkt. 3.2 Regulaminu.

Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca objęty promocją odkurzacz marki Zelmer do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego.
Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. W akcji mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Akcji, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

a. będąc osobą fizyczną ukończyły 18 rok życia,
b. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d. zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e. dokonały zakupu Urządzeń wymienionych w punkcie 1.5 za kwotę minimum 299 zł w terminie 02.03.2015 – 30.04.2015.
f. dokonały rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie § 3 Regulaminu.

Przy czym, warunki od a. do e. powinny być spełnione w momencie rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie § 3 niniejszego Regulaminu.

2.2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w Punktach Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń wymienionych w pkt. 1.5 Regulaminu i członkowie rodzin w/w osób.

2.3. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewni w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4. Udział w Akcji i podanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Akcji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

§ 3 Zasady Akcji

3.1. W akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który zakupi Urządzenie w Punkcie Sprzedaży w terminie 02.03.2015 – 30.04.2015 oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w paragrafie § 2 niniejszego Regulaminu.

3.2. Premię (rabat kwotowy posprzedażowy) w wysokości odpowiednio do przedziałów cenowych zakupionych Urządzeń:

a. 40 zł brutto za zakup Urządzenia w cenie od 299,00 zł do 398,99 zł brutto
b. 80 zł brutto za zakup Urządzenia w cenie od 399,00 zł do 498,99 zł brutto
c. 100 zł brutto za zakup Urządzenia w cenie od 499,00 zł brutto

otrzyma Uczestnik Akcji, który (i) kupi Urządzenie w Punkcie Sprzedaży oraz (ii) dokona zgłoszenia zakupu (dalej „Zgłoszenie”) przez rejestrację on-line na stronie www.czystainicjatywazelmer.pl albo za pośrednictwem listu poleconego. W przypadku przesłania Zgłoszenia listem poleconym należy do niego dołączyć:
- prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon rejestracyjnego wycięty z ulotki informacyjnej o Akcji, w tym należy potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz wyrazić zgodę na jego postanowienia (ulotka informacyjna o Akcji z kuponem rejestracyjnym Zgłoszenia jest także dostępna na stronie www.czystainicjatywazelmer.pl); oraz
- kopię dowodu zakupu z wymienionym modelem zakupionego Urządzenia biorącego udział w Akcji; oraz
- kod kreskowy wycięty z opakowania Urządzenia biorącego udział w Akcji .
Zgłoszenie dokonywane za pośrednictwem listu poleconego (wraz z kompletem dokumentów, o których mowa powyżej) powinno zostać przesłane na adres Agencji reklamowej podany w pkt. 1.2 powyżej, wraz z dopiskiem „ABC energii”.

3.3. Prawidłowo wypełnione Zgłoszenie powinno zawierać:

a. dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, numeru konta bankowego, imienia i nazwiska właściciela konta bankowego, a w przypadku Zgłoszenia przesyłanego listem poleconym – także własnoręczny podpis uczestnika Akcji zamieszczony na kuponie rejestracyjnym,
b. Symbol zakupionego Urządzenia.

3.4. Rejestracja Zgłoszenia on-line następuje za pomocą formularza WWW znajdującego się na stroniewww.czystainicjatywazelmer.pl i jest ważna pod warunkiem (i) podania w Zgłoszeniu wymaganych danych, w tym potwierdzenia zapoznania się z postanowienia Regulaminu oraz wyrażenia zgody na jego postanowienia; (ii) dołączenia do Zgłoszenia następujących dokumentów:
- skan paragonu dowodu zakupu z wymienionym modelem Urządzenia
- skan wyciętego z opakowania Urządzenia kodu kreskowego.

3.5. Zgłoszenia Urządzeń zakupionych przed 02.03.2015 i po 30.04.2015r. nie będą rozpatrywane.

3.6. Zgłoszenia mogą być nadsyłane do dnia 14.05.2015 roku lub w ciągu 2 tygodni od dnia wcześniejszego zakończenia Akcji w związku z wyczerpaniem puli Premii na podstawie pkt. 1.4 powyżej. Po tym terminie Zgłoszenia nie będą rozpatrywane, przy czym liczy się data wysłania Zgłoszenia, a w przypadku Zgłoszenia wysłanego pocztą datę wskazuje stempel pocztowy.

3.7. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli Premii lub przedłużeniu czasu obowiązywania Akcji za pośrednictwem strony internetowej www.czystainicjatywazelmer.pl

3.8. Pula Premii wynosi 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3.9. Uczestnik Akcji otrzyma Premię (rabat kwotowy posprzedażowy) w postaci zwrotu gotówki w wysokości określonej w punkcie 3.2. Zwrot gotówki będzie realizowany każdorazowo (i) po otrzymaniu przez Agencję reklamową Zgłoszenia lub po rejestracji Zgłoszenia on-line przez Uczestnika i po (ii) weryfikacji i potwierdzeniu przez Agencję reklamową zgodności Zgłoszenia z Regulaminem. Kwota udzielonego rabatu posprzedażowego zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji na kuponie zgłoszeniowym, w terminie 60 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia z zastrzeżeniem punktu 3.10-3.13 Regulaminu.

3.10. Organizator, za pośrednictwem Agencji reklamowej, dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W przypadku, gdy Zgłoszenie jest niezgodne z Regulaminem Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem Akcji w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia. W celu weryfikacji Zgłoszenia Organizator ma prawo zażądać okazania mu oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń. Nienawiązanie kontaktu przez Organizatora (w tym przez Agencję reklamową) w terminie wskazanym powyżej w celu weryfikacji lub uzupełnienia Zgłoszenia, oznacza, że Zgłoszenie jest zgodne z Regulaminem.

3.11. Na uzupełnienie Zgłoszenia Uczestnik Akcji ma 30 dni od dnia otrzymania żądania uzupełnienia Zgłoszenia. Po upływie tego terminu takie niekompletne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

3.12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.10-3.11 powyżej, termin 60-dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty Premii, biegnie od daty otrzymania przez Organizatora takich uzupełnionych danych.

3.13. Uczestnik Akcji może zgłosić w Akcji zakupić dowolną liczbę Urządzeń, pod warunkiem zakupu ich do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. W takim razie, Rabat należy się od każdego takiego prawidłowo zgłoszonego Urządzenia.

3.14. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za przyznaną Premię określoną w pkt. 3.2. § 3 niniejszego regulaminu.

§ 4. Podatki

4.1 Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia w postaci rabatu kwotowego posprzedażowego (zwrot gotówki) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5. Reklamacje i roszczenia

5.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane na adres Agencji, do dnia 31.07.2015 roku.

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Akcji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.4. Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie www.czystainicjatywazelmer.pl, a także adresem siedzibie Organizatora BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 183 i w siedzibie Agencji A1 Agencji Reklamowej z siedzibą w Warszawie, 00-131, ul. Grzybowska 4 lok 138.

6.2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji podczas rejestracji lub zgłoszenia w celu udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskich 183, w celu realizacji Akcji, (w tym przeglądu skarg), do marketingu bezpośredniego towarów lub usług BSH, a także w celu zarządzania stroną internetową przez którą mogą być dokonywane zgłoszenia, analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osobom których dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Ponadto, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6.3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji, A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 00-131, ul. Grzybowska 4 lok. 138.

Regulamin na stronie producenta

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.