• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Bosch konkurs Kup Zmywarkę - wygraj samochód 2021

Regulamin konkursu

 

„Ekonagradzanie za oszczędzanie

 

(dalej „Regulamin” lub ,,Konkurs”)

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego202, pod numerem KRS: 0000023973, NIP: 524-01-04-641, REGON: 012604823, nr BDO: 000006798, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł (dalej „Organizator”).

2. Konkurs ani żaden ze składników strony internetowej Konkursu nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.bosch-home.pl (dalej „Strona Konkursowa”).

4. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Konkursu jest hyperCREW Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Węgierska 146a/209, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256734, NIP: 734-319-56-56, REGON: 120349505, kapitał zakładowy: 200 000,00 zł (dalej „Agencja”).

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
6.
Konkurs zaczyna się 15 marca 2021 roku i trwa do 15 maja 2021 roku (dalej „Czas Trwania

Konkursu”).

§ 2 Podstawowe definicje

1. Konkurs – udostępniona przez Organizatora poprzez Stronę Konkursową możliwość ubiegania się o nagrody przez Uczestników spełniających ustalone w niniejszym Regulaminie warunki.

2. Uczestnik – wyłącznie osoba fizyczna spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu.

3. Zgłoszenie Konkursowe – zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie składające się z Tekstu wypełniającego Zadanie Konkursowe przesłane przez Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursowej. Zgłoszenie Konkursowe musi spełnić wymogi określone w § 3 oraz w § 4 Regulaminu.

4. Komisja lub Komisja Konkursowawskazane przez Organizatora osoby odpowiedzialne za wytypowanie spośród Uczestników Konkursu zwycięzców Konkursu w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie. .

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

§ 3 Warunki uczestnictwa


Regulamin Konkursu ,,
Ekonagradzanie za oszczędzanie”

page1image29696640 page1image29696256

1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora oraz w Agencji i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacenia.

2. Uczestnik w dniu wzięcia udziału w Konkursie musi mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:

a) nabyć w Czasie Trwania Konkursu, do użytku własnego niezwiązanego bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego), dowolną nową zmywarkę marki Bosch (dalej ,,Urządzenie”) w punkcie sprzedaży znajdującym się i prowadzącym sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ,,Punkt Sprzedaży”) i zachować oryginał dokumentu potwierdzającego zakup Urządzenia;

b) odwiedzić Stronę Konkursową;

c) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym;

d) przesłać do dnia 15 czerwca 2021 roku wypełniony zgodnie z Regulaminem dostępny na Stronie Konkursowej formularz zgłoszeniowy, podając:

- dane osobowe (tj. imię i nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail Uczestnika); - symbol modelu Urządzenia;

- wgrać skan/zdjęcie dokumentu potwierdzającego zakup Urządzenia (np.: faktury lub paragonu fiskalnego) dokonany w Czasie Trwania Konkursu;

- wpisać stworzony przez siebie Tekst, będący odpowiedzią na Zadanie Konkursowe wskazane w §4 pkt 1 Regulaminu.

4. O momencie wpłynięcia Zgłoszenia Konkursowego decyduje data jego zarejestrowania przez system informatyczny.

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest realizowane za pomocą formularza konkursowego, znajdującego się na Stronie Konkursowej, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik Konkursu. Minimalne wymagania sprzętowe i techniczne to: obsługa javascript, przeglądarka z włączonymi ciasteczkami (tj. obsługę plików typu „cookie"), dostęp do internetu.

§ 4 Zasady rozgrywania Konkursu

1. Zadaniem konkursowym (dalej ,,Zadanie Konkursowe”) jest stworzenie tekstu stanowiącego odpowiedź na pytanie: „Jak wyglądają Twoje codzienne sposoby na oszczędzanie wody i energii w Twojej kuchni?(dalej Tekst”). Zadanie Konkursowe obejmuje Tekst, co oznacza, że Zgłoszenie

Konkursowe musi go zawierać aby było ważne. Dalsze wymagania dotyczące Tekstu określają następne punkty Regulaminu. Brak spełnienia któregokolwiek z tych wymagań będzie oznaczał, że Zgłoszenie Konkursowe jest niekompletne i nie kwalifikuje się do udziału w Konkursie.

2. Tekst może składać się maksymalnie z 800 (ośmiuset) znaków ze spacjami.

3. Materiały przekazane Organizatorowi przez Uczestnika, w tym Tekst, nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane, jako naruszające dobre obyczaje. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw Tekstu. Tekst nie może zawierać nazw i znaków oraz nazw produktów innych przedsiębiorców aniżeli Organizator, ani wizerunku osób fizycznych, ich imion i nazwisk oraz żadnych innych danych osobowych.

4. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Tekstu, które zamieszcza na Stronie Konkursowej. Przesłany przez Uczestnika Tekst może zostać opublikowany przez Organizatora na Stronie Konkursowej wraz z imieniem Uczestnika i pierwszą literą jego nazwiska, co Uczestnik akceptuje.

5. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika będzie niezgodne z zasadami określonymi powyżej lub gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniami do Organizatora dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw, w tym praw autorskich, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie Konkursowe ze Strony Konkursowej.

6. Organizator, za pośrednictwem Agencji, dokona weryfikacji otrzymanych Zgłoszeń Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe jest niezgodne z Regulaminem Organizator podejmie jednorazową próbę kontaktu z Uczestnikiem drogą mailową na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym w celu weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia Konkursowego. W celu weryfikacji Zgłoszenia Konkursowego Organizator ma prawo zażądać okazania mu oryginału dokumentu potwierdzającego zakup zmywarki. Ponadto na prośbę Organizatora za pośrednictwem Agencji Uczestnik przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Konkursie określonych w Regulaminie.

7. Na uzupełnienie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik ma 14 dni od dnia otrzymania żądania uzupełnienia Zgłoszenia Konkursowego w zakresie określonym w ust. 6. Po upływie tego terminu takie niekompletne Zgłoszenie Konkursowe nie będzie rozpatrywane.

8. Organizator ma prawo w każdym czasie wykluczyć z Konkursu Uczestnika, którego Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu, w szczególności narusza prawa lub dobra osób trzecich lub jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

9. Uczestnik dodatkowo oświadcza, że jego Tekst nie był wcześniej wykorzystany do udziału w żadnym innym konkursie lub innej akcji.

10. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Zgłoszeń przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie, które zostało zgłoszone wcześniej, co oznacza w szczególności, że Zgłoszenie zgłoszone później może zostać wykluczone z udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem punktów powyżej.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jednakże może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

12. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien uczestniczyć w Konkursie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie w zależności od przyznanego przez Komisję Konkursową miejsca, są:

a) jedna Nagroda I Stopnia dla 1 osoby, która zajęła pierwsze miejsce w Konkursie:

Samochód elektryczny marki Nissan Leaf, o wartości rynkowej 147 155,00 brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych, zero groszy). Szczegółowy opis Nagrody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej ,,Nagroda I Stopnia”).

b) pięćdziesiąt Nagród II stopnia dla 50 osób, które zajęły miejsca w Konkursie od 2 do 51, składających się z:

 •  nagrody pieniężnej w wysokości równej cenie brutto Urządzenia (tj. cenie po uwzględnieniu wszystkich udzielonych nabywcy przez sprzedawcę Urządzenia upustów i obniżek cen (rabatów) z jakiegokolwiek tytułu w momencie jego zakupu lub po jego dokonaniu), zakupionego przez nagrodzonego Uczestnika w Czasie Trwania Konkursu w Punkcie Sprzedaży, wskazanej na dowodzie zakupu zamieszczonym w Zgłoszeniu Konkursowym, stosownie do postanowień Regulaminu

  oraz

 •  półrocznego zapasu środków do zmywania Finish 0% (tj. Finish Tabletki 0% 40 sztuk, Finish Żel All-In-1 Max 0% 900 ml, Finish Płyn nabłyszczający Shine&Protect 0% 400 ml )

  (dalej ,,Nagroda II Stopnia”).

  Łączna wartość rynkowa jednej Nagrody II Stopnia wynosi: cena brutto Urządzenia plus wartość półrocznego zapasu środków do zmywania Finish 0% tj. 128,97 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych, dziewięćdziesiąt siedem groszy).

  c) sto Nagród III stopnia dla 100 osób, które zajęły miejsca w Konkursie od 52 do 151: 1 sztuka SodaStream Spirit Mega Pack Black Zestaw

Wartość rynkowa jednej Nagrody III Stopnia wynosi: 309,00 brutto (słownie: trzysta dziewięć złotych, zero groszy).

Łącznie Nagroda I stopnia, Nagroda II stopnia i Nagroda III stopnia zwane są „Nagrodami.”

2. Komisja Konkursowa składa się z trzech przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Agencji. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji. Komisja Konkursowa oceniać będzie Teksty Uczestników w sposób subiektywny i niezależny, według własnego indywidualnego przekonania o spełnieniu kryteriów wskazanych poniżej (kryteria oceny). Komisja będzie brać pod uwagę:

 1. a)  kreatywność Tekstu – warstwa literacka i forma prezentacji;

 2. b)  kreatywność rozwiązania zaprezentowanego przez Uczestnika w Tekście;

 3. c)  związek pomiędzy Tekstem a Zadaniem Konkursowym.

3. Teksty będą oceniane za pomocą punktów. Każdy z członków Komisji Konkursowej za Tekst może przyznać maksymalnie 100 punktów. Wartość punktowa poszczególnych Tekstów będzie kształtować się następująco:

 1. a)  kreatywność Tekstu – warstwa literacka i forma prezentacji – 30 punktów;

 2. b)  kreatywność rozwiązania zaprezentowanego przez Uczestnika w Tekście – 40 punktów;

 3. c)  związek pomiędzy Tekstem a Zadaniem Konkursowym – 30 punktów.

Komisja Konkursowa przyzna punkty według swojej oceny.

Po zsumowaniu liczby punktów, Teksty zostaną uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionych. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego Uczestnika konkursu, głos decydujący co do zaszeregowania Tekstów należy do Przewodniczącego Komisji.

Zwycięzcami zostaną osoby, których Teksty otrzymają najwyższą liczbę punktów (miejsca od 1. do 151.), dalej „Zwycięzcy”. Z obrad Komisji sporządza się protokół.

3.1 Nagroda I Stopnia zostanie przyznana jednemu Uczestnikowi, którego Tekst otrzyma najwyższą liczbę punktów. Komisja Konkursowa przyzna tak wybranemu Uczestnikowi Nagrodę I Stopnia („Zwycięzca Nagrody I Stopnia”). Nagroda I stopnia zostanie przyznana jednemu Zwycięzcy Nagrody I Stopnia.

3.2 Nagrody II Stopnia zostaną przyznane Uczestnikom, których Teksty otrzymają kolejno najwyższą liczbę punktów – wyłączając Zwycięzcę Nagrody I Stopnia. Komisja Konkursowa przyzna tak wybranym Uczestnikom Nagrodę II Stopnia („Zwycięzcy Nagród II Stopnia”). Nagroda II stopnia zostanie przyznana 50 Zwycięzcom Nagród II Stopnia.

3.3 Nagrody III Stopnia zostaną przyznane Uczestnikom, których Teksty otrzymają kolejno najwyższą liczbę punktów – wyłączając Zwycięzcę Nagrody I Stopnia i Zwycięzców Nagrody II Stopnia - („Zwycięzcy Nagród III Stopnia”). Nagroda III Stopnia zostanie przyznana 100 Zwycięzcom Nagród III Stopnia.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2021 roku poprzez opublikowanie w zakładce ,,Wyniki konkursu”, znajdującej się na Stronie Konkursowej, listy nagrodzonych osób (złożonej wyłącznie z ich imienia i pierwszej litery nazwiska).

5. Niezależnie od publikacji wyników na Stronie Konkursowej w sposób opisany powyżej w pkt. 4, Zwycięzcy Nagrody zostaną powiadomieni o przyznaniu im nagrody drogą mailową na adres podany w Zgłoszeniu Konkursowym.

6. Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 powyżej, odesłać zwrotnie (na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość informująca o zwycięstwie) informację o:

6.1 . W przypadku Zwycięzcy Nagrody I Stopnia: informację o danych, o które zostanie poproszony celem wydania mu Nagrody, a także potwierdzić wskazany przez Organizatora sposób i termin odbioru Nagrody I stopnia. Jeżeli Zwycięzca Nagrody I stopnia nie prześle we wskazanym powyżej terminie tychkoniecznych do wydania Nagrody I stopnia informacji lub nie potwierdzi sposobu odbioru nagrody, Organizator w terminie kolejnych 2 dni roboczych wezwie go ponownie do dokonania tych czynności w dodatkowym terminie 7 dni roboczych. W razie bezskutecznego upływu drugiego terminu do przekazania informacji lub potwierdzenia sposobu odbioru Nagrody I stopnia, jak również w przypadku jej nieodebrania w sposób wskazany stosownie do postanowień poprzedzających, nagroda tapozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.

Zwycięzca Nagrody I Stopnia przyjmuje do wiadomości, że wręczenie Nagrody zostanie utrwalone w formie zdjęciowej oraz audiowizualnej, w tym w sposób prowadzący do aktywnego i pasywnego lokowania produktu, celem rozpowszechniania tych materiałów w celach promocji i reklamy Organizatora, jego marki, oraz marek partnerskich, między innymi w Internecie i prasie. Uczestnik poprzez swój udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie, na terytorium całego świata wnieograniczonym zakresie, swojego wizerunku utrwalonego w jakiejkolwiek formie w trakcie wręczenia Nagrody bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji określonych w § 8 ust. 1 pkt. a-g.

6.2 . W przypadku Zwycięzcy Nagrody II Stopnia: informację o adresie pocztowym do doręczenia części rzeczowej Nagrody II stopnia oraz nr rachunku bankowego (konta), na który ma zostać dokonana wypłata części pieniężnej Nagrody II stopnia. Jeżeli właścicielem konta jest osoba inna niż Zwycięzca Nagrody II stopnia, Zwycięzca Nagrody II stopnia winien podać imię i nazwisko właściciela konta bankowego i przekazać właścicielowi konta informację o przetwarzaniu danych osobowych przezOrganizatora. Jeżeli Zwycięzca Nagrody II stopnia nie prześle we wskazanym powyżej terminie tych koniecznych do wydania Nagrody II stopnia informacji, Organizator wyśle jeszcze raz do Zwycięzcy Nagrody II stopnia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 2 dni roboczych od upływu pierwotnego terminu, prośbę o przesłanie tych informacji w terminie 7 dni roboczych. W razie bezskutecznego upływu drugiego wezwania do przekazania informacji Nagroda II stopnia pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie jako Zwycięzca Nagrody III Stopnia (tj. miejsce od 52).

Wydanie Nagród II Stopnia (tj. przelew na rachunek bankowy podany przez Zwycięzcę Nagrody oraz wysyłka nagrody rzeczowej) nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy Nagrody II Stopnia jego danych zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ust. 6.2.

6.3 W przypadku Zwycięzcy Nagrody III Stopnia: informację o adresie pocztowym, na który ma zostać dokonana dostawa Nagrody III stopnia. Jeżeli Zwycięzca nie prześle we wskazanym powyżej terminie tych koniecznych do realizacji Nagrody III stopnia informacji, Agencja wyśle jeszcze raz do Zwycięzcy Nagrody III stopnia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 2 dni roboczych od upływu pierwotnego terminu, prośbę o przesłanie tych informacji w terminie 7 dni roboczych. W razie bezskutecznego upływu drugiego wezwania do przekazania informacji Nagroda III stopnia pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie, a który nie był wybrany jako Zwycięzca Nagrody III Stopnia, czyli miejsce od 152.

Wysyłka Nagród III Stopnia nastąpi w terminie 30 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy Nagrody III Stopnia jego danych zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ust. 6.3.

7. Każdemu Zwycięzcy Nagrody, przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości przyznanej mu stosownie do ust. 1 powyżej Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Zwycięzcom Nagród.

8. W przypadku przekazania Zwycięzcy dokumentów potwierdzających nabycie przez niego prawa do Nagród rzeczowych, dokumenty te zostaną wystawione na niego jako osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Agencji wskazany w § 1 ust. 4, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: reklamacja@konkursbosch.pl z dopiskiem/tematem wiadomości e-mai „Ekonagradzanie za oszczędzanie!” (dopisek nie jest jednak konieczny), w terminie do dnia 30 września 2021 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji) lub adres e-mail (w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną) jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika o swojej decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym wysłanym na adres reklamującego lub adres e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji (tj. daty, w której Agencja otrzymała reklamację w imieniu Organizatora).

§ 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


7.1 [Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

7.2 [Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. W przypadku w którym dane osobowe nie zostaną podane, BSH nie będzie w stanie w pełni

wykonać działań opisanych w niniejszym regulaminie.

7.3 [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe tj.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej „RODO” dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących:

 

o Państwa udział w Konkursie, weryfikowaniu zgodności zgłoszeń z regulaminem Konkursu, wyłonienie Zwycięzców, przyznanie Nagrody, rozpatrywanie reklamacji;

o w celach analitycznych i statystycznych;
o w celach zarządzaniwnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii zgłoszeń

zgodnie z zasadą rozliczalności;
o w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, dla wewnętrznych celów biznesowych, dla celów wewnętrznego/zewnętrznego audytu, w ramach wewnętrznych rozliczeń BSH, w celu weryfikacji zgodności z procedurami wewnętrznymi BSH;

w celu spełnienia wymogów wynikających z prawa (np. w zakresie przechowywania danych księgowych, zobowiązań podatkowych BSH związanych z wydaniem Nagrody). W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

7.4 [Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, przez czas zakończenia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami (w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy) , a w zakresie przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

7.5 [Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.6. [Prawo sprzeciwu] Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celach statystycznych i analitycznych.

7.6 [Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem organu sprawującego nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, w tym do sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.7 [Dane kontaktowe] [Inspektor Ochrony Danych] Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą

chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection- PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02- 222 Warszawa. W celu wykonania Państwa praw w odniesieniu do danych osobowych będą mogli Państwo skorzystać ze strony internetowej https://datarequest.bsh-group.com.

7.8 [Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub

spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy i inne podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.

§ 8 Prawa własności intelektualnej do Zgłoszeń Konkursowych

1. Uczestnikoświadcza,żeprzysługujemuwyłączneinieograniczoneprawoautorskie(majątkowe) do Tekstu. Uczestnik zapewnia, iż Tekst nie jest obciążony żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Tekst Uczestnika. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na

korzystanie z Tekstu (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na początkowo czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie 5 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia licencji udzielonej na czas nieoznaczony za 2 letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w szczególności do:

a) utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
b) zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i po
ligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,

c) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),

 1. d)  wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

 2. e)  promocji i reklamy, merchandisingu,

 3. f)  wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany,

tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów opisanych w pkt. a) – e) powyżej, g) udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
2. Uczestnik zobowiązuje nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z Tekstu, osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Tekstu. Uczestnik wyraża

zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do utworów zależnych do Tekstu oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywania zależnych praw autorskich do Tekstu.

3. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa prawo własności Tekstu oraz autorskie prawa majątkowe do Tekstu, jak również zgody i upoważnienia, o których mowa w niniejszym § 8 na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji. Nabycie praw na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego nie uchybia licencji udzielonej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu. W szczególności

przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanieizwielokrotnianieutworu
–wytwarzanieokreślonątechnikąegzemplarzyutworu,wtym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,

b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
c) wielokrotnewprowadzaniedosiecimultimedialnych,
d)
eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, You Tube, odpłatnie lub nieodpłatnie, nazamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub

satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych e) wprowadzania do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
f) promocji i reklamy, merchandisingu.

4. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Tekstu na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej.

5. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Tekstu i jego opracowań. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora i podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania Z Tekstu osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Tekstu.

6. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Tekstu oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.

7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzony Tekst zostanie wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Tekstu przez Organizatora. Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Tekstu z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru utworu , usunięcie fragmentów Tekstu lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Tekstu obok lub w sąsiedztwie innych Tekstów.

§9 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresami wskazanymi na wstępie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny na Stronie Konkursowej www.bosch-home.pl z możliwością pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.

3. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.

4. W ramach Konkursu Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika podany przez niego na potrzeby udziału w Konkursie bieżące informacje związane z jego udziałem w Konkursie. Liczba sms i wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 5 w miesiącu.

5. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Konkursie można zgłaszać pod adres Agencji wskazany na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: konkurs@konkursbosch.pl z dopiskiem/tematem wiadomości e-mail „Ekonagradzanie za oszczędzanie!” (dopisek nie jest jednak konieczny).

6. W przypadku przesłania zgłoszenia lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

7. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Tekstu i udzielenia zgody na eksploatację wizerunku).

 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.