• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Bosch odbierz 150 zł + tabletki Finish do zmywarki

''

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN
Akcji Bosch „Odbierz prezent”

1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973, NIP: 524-01-04-641, REGON: 012604823, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł, (dalej „Organizator”).

2. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).

3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 2 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

5. W imieniu Organizatora Akcja jest realizowana przez A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 00-131 przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 138, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, NIP: 527 23 60 117, REGON: 017437181 (dalej „Agencja”).

7. Definicje:

Akcja: akcja promocyjno-reklamowa (sprzedaż premiowa) zmywarek marki Bosch polegająca na przyznaniu posprzedażowego rabatu kwotowego opisanego w § 4 poniżej (tj. Premii) Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży zakupi Zmywarkę uprawniającą do Premii, oraz przyznaniu Premii Dodatkowej Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży zakupi Zmywarkę uprawniającą do Premii Dodatkowej .

Premia: posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 150 złotych brutto (określony w § 4 Regulaminu) z tytułu zakupu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Akcji wybranego modelu Zmywarki uprawniającej do Premii.

Premia Dodatkowa: zestaw tabletek myjących opisany w § 5 Regulaminu, tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 14,90 złotych brutto z tytułu zakupu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Akcji dowolnego modelu Zmywarki uprawniającej do Premii Dodatkowej.

Zmywarka uprawniająca do Premii: model zmywarki marki Bosch wskazany w § 3 pkt 11 poniżej.

Zmywarka uprawniająca do Premii Dodatkowej: dowolny model zmywarki marki Bosch. Zmywarka objęta Akcją: Zmywarka uprawniająca do Premii oraz Zmywarka uprawniająca do

Premii Dodatkowej

Uczestnik Akcji: osoba fizyczna (konsument) spełniająca warunki określone w § 2 Regulaminu nabywająca Zmywarkę objętą Akcją do użytku własnego, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w Punkcie Sprzedaży.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) ukończył 18 rok życia,
b) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznał się z treścią
Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia,
e) dokonał zakupu
Zmywarki objętej Akcją w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Akcji,
f) w przypadku Zmywarki
uprawniającej do Premii dokona zgłoszenia zakupu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sprzedaży detalicznej, studiach mebli kuchennych oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie rodzin w/w osób.

Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewni w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Zasady Akcji

1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który w terminie od 02.02.2015 r. do 31.03.2015 r. zakupi w Punkcie Sprzedaży dowolny model Zmywarki objętej Akcją oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w § 2 Regulaminu (dla otrzymania Premii lub Premii Dodatkowej).

2. Premię Dodatkową, określoną w § 5 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży dowolnZmywarkuprawniającą do Premii Dodatkowej. Premię, określoną w § 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży dowolną Zmywarkę uprawniającą do Premii oraz zgłosi udział w Akcji zgodnie z podanymi poniżej postanowieniami Regulaminu.

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnika Akcji powinien przesłać następujące dokumenty (dalej „Zgłoszenie”):
a)
prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon zamieszczony na ulotce lub wydrukowany ze strony internetowej www.bosch-home.pl, www.eksperci-od-zmywarek.pl; b) kopię faktury VAT lub kopię paragonu potwierdzającego zakup Zmywarki objętej Akcją.

4. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres Agencji podany w § 1 pkt. 5 powyżej. Termin przesyłania Zgłoszeń upływa dnia 30.04.2015 roku. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać: (i) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska Uczestnika; numer konta bankowego; adres zamieszkania Uczestnika wraz z kodem pocztowym; numer telefonu kontaktowego; adres e-mailowy kontaktowy (nieobowiązkowo); własnoręczny podpis; a także (ii) dane dotyczące modelu Zmywarki objętej Akcją.

6. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, w tym Zgłoszenia urządzeń zakupionych przed 2 lutego 2015 roku lub po 31 marca 2014 roku, nie będą brały udziały w Akcji.

7. Premia będzie przesyłana do Uczestnika Akcji po otrzymaniu przez Agencję Zgłoszenia oraz po potwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem. Premia zostanie wysłana na konto Uczestnika, podane na przesłanym kuponie zgłoszeniowym, w terminie 60 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 9 Regulaminu.

8. Organizator, za pośrednictwem Agencji, dokona weryfikacji Zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji zgodności jego Zgłoszenia z Regulaminem, lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Zastosowanie ma tu § 3 pkt 9 Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń.

9. W przypadku przesłania Zgłoszenia niepełnego (tj. Zgłoszenia, które nie zawiera wszystkich obowiązkowych danych określonych w § 3 pkt 3 i 5 Regulaminu), Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w celu uzupełnienia brakujących danych w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie brakujących danych 14 dni. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania Premii. W przypadku uzupełnienia brakujących danych przez Uczestnika Akcji, 60-dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty Premii, o której mowa w § 4 Regulaminu, biegnie od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika.

10. Zakupiona Zmywarka objęta Akcją może być zgłoszona do udziału w Akcji tylko jeden raz.

11. Premią, określoną w § 4 Regulaminu, objęte są poniżej wymienione modele zmywarek w klasie energetycznej A++ i A+++ marki Bosch:
SMS88TI03E, SMS88TI01E, SMS69N48EU, SMS58N98EU, SMS53N18EU, SMS53L88EU, SMS53L68EU, SMS53L62EU, SMS53L18EU, SPS69T38EU, SPS53M68EU, SMV88TX03E,

SMV88TX02E,SMV87TX01E,SBV69N91EU,SMV68N60EU, SMV69N40EU, SMV58N50EU, SMV58N90EU,SMV53N90EU,SMV53N40EU,SMV58L70EU,SMV58L60EU, SMV53L50EU, SMI88TS03E, SMI88TS01E, SMI69N45EU, SMI58N85EU, SMI58L75EU, SMI53L82EU, SMI53L86EU, SMI43M35EU, SMI53L15EU, SPV69T50EU, SPV53M60EU, SPI69T55EU, SPI53M65EU

§ 4. Premia

Uczestnik Akcji otrzyma posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 150 złotych brutto (zwany w Regulaminie „Premią”) za zakup wybranego modelu zmywarki marki Bosch wymienionego w § 3 pkt. 11 Regulaminu. Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym.

§ 5. Premia Dodatkowa

Uczestnik Akcji otrzyma zestaw tabletek myjących tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 14,90 złotych brutto (zwany w Regulaminie „Premią Dodatkową”) do odbioru w momencie zakupu w Punkcie Sprzedaży, w którym została nabyta Zmywarka uprawniająca do Premii Dodatkowej.

§ 6. Podatki

Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia Dodatkowa oraz Premia nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Agencji wskazany w § 1 pkt 5 powyżej, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: katarzyna.wozniak@a1btl.pl w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia 30.09.2015 r.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (i) dokładne dane Reklamującego obejmujące: imię i nazwisko oraz adres email lub adres pocztowy do kontaktu, a także (ii) wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego.

4. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia jego reklamacji, na adres kontaktowy podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji.

2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z zgłoszeniem udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji), do marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresem wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: www.bosch-home.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji.

3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres agencji wskazany w § 1 pkt 6, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: katarzyna.wozniak@a1btl.pl z dopiskiem: „Bosch – Odbierz prezent”.

3. Kup zmywarkę objętą promocją.

Jak wykonać zgłoszenie zgłoszenie zakupu do producenta ?

Wyślij listem poleconym następujące dokumenty:

- prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon wycięty z ulotki lub wydrukowany ze strony internetowej www.bosch-home.pl,
- kopię faktury VAT lub kopię paragonu z wymienionym modelem urządzenia biorącym udział w akcji.

Dokumenty wyślij na adres:
A1 Agencja Reklamowa, 
ul. Grzybowska 4 lok. 138, 
00-131 Warszawa z dopiskiem „Bosch – Odbierz prezent”.

Odbierz premię w wysokości 150 zł oraz zestaw tabletek myjących Finish.

Premia zostanie przelana na konto podane przez uczestnika akcji w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

Każdy uczestnik akcji może wypełnić tylko jeden kupon do jednego zakupu zmywarki marki Bosch objętej promocją.

Termin nadsyłania kuponów upływa dnia 30.04.2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie PDF
Pobierz ulotkę o promocji w formacie PDF
Pobierz regulamin promocji w formacie PDF

W imieniu Organizatora 

AGDdesing.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.