• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Electrolux - Olśniewające korzyści

''


REGULAMIN PROMOCJI
„Olsniewajace korzysci”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem promocji „Olsniewajace korzysci”, zwanej dalej „Promocja”, majacej
charakter sprzedazy premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedziba
w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029692,
o numerze NIP 521-008-43-88, o numerze REGON 011020824, kapitał zakładowy
272 731 500,00 PLN w pełni opłacony, zwana dalej „Organizatorem”.


1.2. Działania zwiazane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje spółka Grupa 3 Agencja
Reklamowa Jasonek Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Chocimskiej 35/2
wpisana do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa-Sródmiescia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000380913, posiadajaca nr NIP: 6772355485,
działajaca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana dalej „Koordynatorem”.


1.3. Promocja trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. lub do wyczerpania łacznej puli
nagród.


1.4. W sklepach internetowych, o których mowa w pkt. 1.6, promocja trwa od godziny
00.00 dnia 1 lipca 2015 r. do godziny 23.59 dnia 31 sierpnia 2015 r. - decyduje
moment czasowy wysłania zamówienia lub rezerwacji na serwer sklepu
internetowego.


1.5. Organizator jest przyrzekajacym nagrode w rozumieniu art. 919 k.c.


1.6. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu
produktów objetych Promocja w placówkach handlowych znajdujacych sie na terenie
Polski oraz w polskich sklepach internetowych (pod pojeciem „polskiego sklepu
internetowego” rozumie sie sklep prowadzony przez przedsiebiorce majacego
siedzibe na terytorium Polski, do zakupów w którym znajduje zastosowanie prawo
polskie), sprzedajacych w ramach prowadzonej przez siebie działalnosci
gospodarczej produkty objete Promocja.

1.7. Zgłoszenie udziału w Promocji nastepuje on-line za posrednictwem formularza
zgłoszeniowego znajdujacego sie na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje


1.8. Celem Promocji jest promocja wskazanych w punkcie 2.1. niniejszego regulaminu
produktów, których producentem lub dystrybutorem jest Organizator (zwanych dalej
„Produktami”), słuzaca zwiekszeniu ich sprzedazy.


1.9. Promocja nie łaczy sie z zadnymi innymi promocjami organizowanymi przez
Electrolux Poland Sp. z o.o. w czasie jej trwania.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W PROMOCJI


2.1. Promocja objete sa wszystkie modele zmywarek wolnostojacych i do zabudowy marki
Electrolux wyszczególnione w Załaczniku do niniejszego regulaminu.


2.2. Promocja jest przeznaczona wyłacznie dla osób fizycznych, które spełniaja wszystkie
ponizsze warunki:

2.2. Promocja jest przeznaczona wyłacznie dla osób fizycznych, które spełniaja wszystkie
ponizsze warunki:
a) ukonczyły 18 rok zycia;
b) posiadaja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) posiadaja pełna zdolnosc do czynnosci prawnych;
d) kupuja Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego
(ustawa z dn. 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.
poz. 121 z pózn. zm.). W Promocji moga zatem uczestniczyc osoby fizyczne
bedace przedsiebiorcami, jezeli zakup Produktów nie ma bezposredniego
zwiazku z prowadzona przez nich działalnoscia gospodarcza lub zawodowa;
e) w okresie od 1 lipca 2015 r. do 7 wrzesnia 2015 r. dokonaja zgłoszenia do
Promocji Produktu zakupionego przez siebie w czasie trwania Promocji tj. od
1 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r., na stronie internetowej
www.electrolux.pl/promocje wypełniajac dostepny na tej stronie formularz
zgłoszeniowy i podajac nastepujace dane: imie, nazwisko, adres
zamieszkania lub adres do korespondencji (miejscowosc, ulica, numer domu
lub lokalu, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer
dowodu zakupu (paragonu lub faktury), jak równiez model zakupionego
urzadzenia oraz jego numer seryjny. W ramach rejestracji konieczne jest
przesłanie skanu dowodu zakupu Produktu (paragonu fiskalnego lub faktury)
oraz skanu karty gwarancyjnej zawierajacego jego unikatowe numery i dane
urzadzenia. Do ukonczenia rejestracji niezbedne jest podanie wszystkich
powyzszych danych, przesłanie skanu paragonu/faktury oraz skanu karty
gwarancyjnej. Z momentem zatwierdzenia formularza rejestracyjnego, osoba
spełniajaca wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym punkcie 2.2.,
staje sie uczestnikiem Promocji (dalej jako: „Uczestnik”).


2.3. W Promocji nie moga uczestniczyc własciciele (współwłasciciele), wspólnicy, lub
osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o prace,
umowy zlecenia etc.) w punktach sprzedazy detalicznej lub hurtowej, prowadzacych
sprzedaz Produktów Organizatora oraz członkowie ich rodzin.


2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie 2.3., rozumie sie: wstepnych,
zstepnych, rodzenstwo, małzonków, małzonków rodzenstwa, rodziców małzonków,
kuzynów i osoby pozostajace w stosunku przysposobienia.


2.5. Udział w Promocji i podanie zwiazanych z udziałem danych jest całkowicie
dobrowolne.


2.6. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, otrzyma na podany
w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji, a takze informacje
o przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowosci jego zgłoszenia.


2.7. Podstawa uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody moze
byc podanie w zgłoszeniu danych lub dołaczenie dowodu zakupu, dotyczacych
zakupionego Produktu, zbieznych z danymi Produktu/dowodem zakupu zgłoszonymi
w ramach Promocji przez ta sama lub inna osobe. W przypadku dokonania
zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczace Produktu/ten sam dowód zakupu
przez rózne osoby, Organizator dokona weryfikacji posiadania przez zgłaszajacych
sie oryginałów dokumentów dotyczacych zakupionych Produktów, niezbednych do
dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa udostepnienia oryginałów takich
dokumentów do wgladu Organizatora lub osoby działajacej w imieniu Organizatora
oznaczac bedzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.


2.8. Za nieprawidłowe zostanie uznane takze zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem
podrobionych lub przerobionych dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.e) powyzej.
W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji
dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zazadac
okazania przez zgłaszajacego sie oryginałów dokumentów, których skany zostały
przesłane w ramach zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostepnienia
oryginałów takich dokumentów do wgladu Organizatora lub osoby działajacej
w imieniu Organizatora oznaczac bedzie brak spełnienia warunków udziału
w Promocji.


2.9. Posłuzenie sie w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest
podstawa wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia z udziału
w Promocji z tej przyczyny Uczestnik zobowiazany jest do zwrotu nagrody, która
uzyskał w Promocji na podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.


III. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
3.1. Promocja polega na tym, ze Uczestnik, który w czasie trwania Promocji kupi Produkt
objety Promocja tj. zmywarke wskazana w Załaczniku do regulaminu i dokona
prawidłowego zgłoszenia do Promocji, otrzyma nagrode wskazana w punkcie 3.2.,
przyporzadkowana do danego modelu urzadzenia (w Załaczniku), oraz nagrode
dodatkowa przewidziana w pkt. 3.2.c), na zasadach okreslonych w niniejszym
rozdziale III.


3.2. Nagroda w Promocji, w zaleznosci od zakupionego modelu zmywarki
(przyporzadkowanie nagród do modeli zawarte jest w Załaczniku do regulaminu) jest:
a) zestaw 4 kieliszków do wina marki Villeroy&Boch z serii Purismo Wine, o wartosci
200 zł;
b) albo zestaw 4 szklanek do wody marki Villeroy&Boch z serii Purismo Special
o wartosci 200 zł;
oraz (w przypadku kazdego modelu zmywarki objetego Promocja) nagrode
dodatkowa - zestaw (zapas) 40 kapsułek do zmywarek marki Finish Quantum
Max Shine&Protect wystarczajacych przecietnie na 90 dni1, o wartosci 35 zł.
Zasady przyznawania i wydawania powyzszej nagrody okreslone sa w punktach 3.3.
– 3.9. ponizej.

3.3. Uczestnik, który spełnił warunki okreslone w pkt. 2.2., otrzyma odpowiednia do
modelu zmywarki nagrode przewidziana w pkt 3.2. pkt a) lub b) powyzej, pod
warunkiem, ze pula nagród danego rodzaju przewidziana w Promocji nie została
jeszcze wyczerpana (pkt. 3.4. a) lub b)). Niezaleznie od tego, czy odpowiednia,
przewidziana w pkt. 3.3. a) lub b) pula została wyczerpana, Uczestnik otrzyma
nagrode przewidziana w pkt 3.3.c), chyba ze pula nagród tego rodzaju, okreslona
w pkt. 3.4.c) ponizej, została wyczerpana.


3.4. Pule nagród w Promocji sa ograniczone i wynosza odpowiednio:
a) 300 szt. zestawów 4 kieliszków do wina marki Villeroy&Boch z serii Purismo Wine,
b) 700 szt. zestawów 4 szklanek do wody marki Villeroy&Boch z serii Purismo
Special,
c) 1000 szt. zestawów (zapasów) 40 kapsułek marki Finish Quantum Max
Shine&Protect.


3.5. O pierwszenstwie otrzymania nagrody decyduje czas zarejestrowania w systemie
informatycznym Organizatora prawidłowego zgłoszenia do Promocji.


3.6. W przypadku wyczerpania sie puli nagród okreslonej w pkt. 3.4.a), Uczestnik który
byłby uprawniony do otrzymania takiej nagrody, moze otrzymac nagrode
przewidziana w punkcie 3.2.b) (ale nie odwrotnie), o ile pula okreslona w pkt. 3.4 b)
nie została równiez wyczerpana. W przypadku wyczerpania obu pul nagród
przewidzianych w Promocji w pkt. 3.2. a) i b) Uczestnik otrzyma wyłacznie nagrode
przewidziana w pkt. 3.2.c), chyba ze i ta pula nagród został wyczerpana. W razie
wyczerpania wszystkich pul nagród Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody
w Promocji.


3.7. O dostepnosci nagród przewidzianych w Promocji badz o wyczerpaniu sie pul nagród
w Promocji Uczestnik zostanie poinformowany za pomoca strony internetowej
www.electrolux.pl/promocje podczas rejestracji do Promocji.


3.8. Nagrody w Promocji zostana wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom
w terminie 21 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja
zgłoszenia nastepuje w terminie 14 dni liczac od dnia poprawnego wypełnienia
i przesłania formularza rejestracyjnego wraz ze skanami wymaganych dokumentów,
za posrednictwem strony internetowej http://www.electrolux.pl/promocje. Nagrody
zostana przesłane do Uczestników przesyłka kurierska, na adres wskazany
w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik potwierdza otrzymanie nagrody
własnorecznym podpisem. Organizator zastrzega sobie mozliwosc poproszenia przez
osobe doreczajaca nagrode o okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu,
którego skan został przesłany w ramach zgłoszenia do Promocji.


3.9. Nagrody zostana wydane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.


3.10. W przypadku niemoznosci wydania nagrody Uczestnikowi lub nieodebrania nagrody
zgodnie z trybem i w terminach okreslonych w niniejszym Regulaminie, z przyczyn
lezacych po stronie Uczestnika, nagroda nie zostanie mu wydana.


3.11. Uczestnik, który spełnił warunek opisany w punkcie 2.2. niniejszego regulaminu
i otrzymał jedna z nagród, o których mowa w punkcie 3.2., moze brac udział
w Promocji kolejny raz, jednak kazdorazowo musi zakupic i zarejestrowac Produkt
w ramach Promocji na stronie http://www.electrolux.pl/promocje, zgodnie z pkt. 2.2.e)
powyzej.


3.12. Na jedno gospodarstwo domowe nie moze w ramach Promocji przypasc wiecej niz
dwie nagrody przewidziane w pkt. 3.2. a) lub b). Przez gospodarstwo domowe
rozumie sie osobe lub osoby zamieszkujace pod tym samym adresem. Trzecie lub
kolejne zgłoszenie w ramach Promocji z podaniem tego samego adresu, zostanie
uznane za nieprawidłowe.


3.13. Uczestnik nie moze zadac wypłaty nagrody w gotówce badz przekazania jej w innej
niz wskazana w punkcie 3.2. niniejszego regulaminu formie.


3.14. Uczestnicy nie moga przeniesc prawa do uczestnictwa w Promocji i uzyskania
nagrody na osoby trzecie.


3.15. Niezaleznie od uczestnictwa w Promocji na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie, kazda osoba spełniajaca warunki okreslone w 2.2. a) – d) powyzej,
która w okresie trwania Promocji tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. nabedzie
zmywarke Electrolux bioraca udział w Promocji, otrzyma przy zakupie, w punkcie
sprzedazy w którym dokonywany jest zakup Produktu, zestaw 10 tabletek marki
Finish Quantum Max Shine&Protect, o wartosci 10,00 zł.


IV. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji moga byc zgłaszane pisemnie na adres:
Grupa 3 Agencja Reklamowa, ul. Chocimska 35/2, 30-057 Kraków z dopiskiem
„Olsniewajace korzysci” lub za posrednictwem e-maila na adres:
zmywarki@promocja-electrolux.pl z tematem e-maila: „Olsniewajace korzysci”, do
dnia 19 pazdziernika 2015 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje
data nadania przesyłki/e-maila, pod warunkiem dotarcia reklamacji na powyzsze
adresy do dnia 26 pazdziernika 2015 r.


4.2. Prawo złozenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.


4.3. Reklamacja powinna zawierac imie, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak
równiez dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.


4.4. Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja z powodu braku otrzymania nagrody
zwiazanego z wczesniejszym wyczerpaniem sie puli nagród.


4.5. Organizator rozpatrywac bedzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.


4.6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym
na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.


V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW


5.1. Dane Uczestników Promocji beda przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia
Promocji objetej Regulaminem.


5.2. Administratorem danych osobowych udostepnianych przez uczestników Promocji jest
Electrolux Poland Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Dane tych osób
przetwarzane beda przez podmioty działajace na zlecenie administratora
w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.


5.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbedny dla wziecia
udziału w Promocji. Osobom udostepniajacym dane przysługuje prawo dostepu do
tresci swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE


6.1. Niniejszy regulamin dostepny jest na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje
oraz w siedzibie Organizatora.


6.2. Zasady przeprowadzania Promocji okresla niniejszy regulamin.


6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki podania przez Uczestnika
nieprawdziwych badz cudzych danych, a zwłaszcza za wynikajaca stad niemoznosc
wydania nagrody.


Załacznik:
Lista modeli zmywarek Electrolux objetych Promocja i przyporzadkowanie im nagród
przewidzianych w Promocji


Model - nagroda
ESF8810ROX Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESF8555ROX Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESF8540ROX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESF8620ROX Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESF5541LOX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESF5531LOX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESF5531LOW Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESF4650ROX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESF4550ROX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESF8585ROX Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESI8810RAX Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESI7620RAX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESI5540LOX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESI76511LX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL8810RA Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL8810RO Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL7610RA Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL8610RO Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL8525RO Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL8510RO Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL8336RO Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL7510RO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL8316RO Zestaw Premium Kieliszki do wina (4 szt.)
ESL8320RA Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL5330LO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL5340LO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL5320LO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESI4610RAX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESI4610ROX Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL4650RA Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL4650RO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL4562RO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL4560RA Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL74561RO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)
ESL4560RO Zestaw szklanek do wody (4 szt.)

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.