• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

Franke Ostra Promocja

''

Top img

Kup dowolny model zlewozmywaka Franke z Fragranitu lub ceramiki Fraceram w zestawie z dowolną baterią Franke i zarejestruj zakup korzystając z poniższego formularza.

Po pozytywnej weryfikacji czekaj na kuriera, który dostarczy Twój nowy zestaw szwajcarskich noży Victorinox.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „OSTRA PROMOCJA”

''
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Organizatorem Akcji promocyjnej „Ostra promocja” dla kupujących zestaw - zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki Fraceram oraz dowolna bateria Franke – w dowolnym sklepie internetowym lub stacjonarnym w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej (zwanego dalej Akcją promocyjną) jest Stokrotka Agencja Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-777, ul. Woźna 14/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630640, posiadającą NIP: 7831445321 (zwaną dalej: Organizatorem).
   2. Organizator działa na zlecenie Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym, poczta Raszyn (05-090), przy ul. Franke 1, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000132692, posiadającą NIP: 5220101266 (zwanej dalej: Franke Polska).
   3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
   4. Akcja promocyjna trwać będzie w okresie od 21 sierpnia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku lub do wyczerpania puli nagród przeznaczonych przez Organizatora do wykorzystania w ramach Akcji Promocyjnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w dowolnych sklepach internetowych 
i stacjonarnych. W sklepach internetowych akcja promocyjna obowiązuje od 21 sierpnia 2017 roku od godziny 00:00 do 30 listopada roku 2017 do godziny 23:59 – decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego.
   5. Akcją promocyjną objęty jest zestaw, w którego skład wchodzi 1 zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki Fraceram oraz 1 dowolna bateria marki Franke (zwane dalej Produktami promocyjnymi). Zakup całego zestawu produktów musi być udokumentowany na jednym paragonie lub fakturze VAT.
   6. Akcja promocyjna polega na nagradzaniu (Nagroda, pkt. 3.1. Regulaminu) każdego z Uczestników kupujących Produkty promocyjne w okresie trwania Akcji promocyjnej (pkt. 1.4. Regulaminu), aż do wyczerpania puli nagród (pkt. 3.3. Regulaminu) przy zachowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
   7. Materiały informacyjne na temat Akcji promocyjnej udostępniane będą na stronie Internetowej www.franke.plwww.ostrapromocja.pl oraz w punktach sprzedaży biorących udział w promocji.
   8. Udział w Akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny.
''
  1. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
   1. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (zwanych dalej Uczestnikami).
   2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej mogą być osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, jeżeli zakup Produktów nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
   3. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy:
    • Franke Polska Sp. z o.o.;
    • Stokrotka Agencja Reklamowa Sp. z o.o.;
    • studiów mebli kuchennych;
    • sklepów firmowych producentów mebli kuchennych;
    • sklepów sanitarnych;
    • salonów łazienkowych;
    • sieci sklepów DIY;
    • specjalistycznych punktów sprzedaży urządzeń AGD.
    oraz innych współorganizujących Akcję promocyjną, członków ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Akcji promocyjnej. Przez członków najbliższej rodziny, 
o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
   4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 zestaw promocyjny produktów marki Franke. Ponadto ten sam dowód zakupu może być zgłoszony w Promocji wyłącznie przez jednego Uczestnika.
   5. Uczestnicy przystępujący do Akcji promocyjnej, winni dokonać zakupu Produktu promocyjnego 
w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszenia uczestnictwa w Akcji promocyjnej „Ostra promocja” (zwany dalej Formularzem), dostępny na stronie Internetowej www.ostrapromocja.pl. Do Formularza należy dołączyć czytelny skan dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
   6. Prawidłowe wypełnienie Formularza polega na kompletnym wypełnieniu wszystkich jego pól, 
w tym podaniu następujących danych:
    • imię i nazwisko;
    • adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
    • numer telefonu kontaktowego;
    • adres e-mail;
    • numer dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT);
    • model zlewozmywaka;
    • model baterii;
    • data zakupienia Produktów promocyjnych;
    • dane firmy, w której zakupiono Produkty promocyjne (nazwa, miasto, NIP).
   7. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 30 dni od daty zakupu Produktu promocyjnego (decyduje data rejestracji na stronie Internetowej www.ostrapromocja.pl) Niedotrzymanie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów skutkuje utratą prawa do otrzymania Nagrody.
   8. Uczestnik promocji zobowiązany jest zachować do okazania oryginał Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych (paragonu/faktury VAT) potwierdzający spełnienie powyżej określonych warunków.
   9. Do skorzystania z Promocji nie uprawnia zakup Produktu, który został następnie zwrócony sprzedawcy przez Uczestnika (np. w wykonaniu ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość). Powyższe nie dotyczy tych przypadków, gdy zwrot Produktu następuje w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Uczestnikowi 
z powodu wady Produktu.
   10. Akcja promocyjna nie łączy się z promocją, gdzie nagrodą dla konsumenta jest zestaw garnków Alessi for Franke.
''
  1. NAGRODY
   1. Nagrodą w Akcji promocyjnej jest zestaw noży kuchennych Victorinox o wartości 65 zł.
   2. Jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012. 361 z późn. zm.) Nagroda ta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
   3. Łączna ilość Nagród w Akcji promocyjnej jest ograniczona do puli 700 zestawów noży kuchennych Victorinox. Decyduje kolejność zgłoszeń.
   4. Wyczerpanie puli Nagród jest jednoznaczne z zakończeniem Akcji promocyjnej. Informacja 
o wyczerpaniu się puli Nagród umieszczona zostanie na stronie internetowej Akcji promocyjnej - www.ostrapromocja.pl niezwłocznie po zaistnieniu tej okoliczności.
   5. Organizator przekazuje Nagrody dla Uczestników bez potrącania podatków. Na pisemną prośbę Uczestnika, Organizator przekaże Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zdobycia Nagrody.
   6. W przypadku nieodebrania w terminie, przez Uczestnika, przesyłki zawierającej Nagrodę, Nagroda przepada. Za nieodebranie przesyłki w terminie uważa się jej zwrot Organizatorowi przez firmę kurierską.
   7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
   8. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
   9. Nagroda w postaci bezpłatnego zestawu noży zostanie wydana uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom w terminie wskazanym w informacji o pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Akcji Promocyjnej, która zostanie wysłana drogą mailową.
''
  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W AKCJI PROMOCYJNEJ
   1. Organizator Akcji promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za:
    • nieprawidłowe wypełnienie Formularza przez Uczestnika,
    • za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Akcji promocyjnej lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na Formularzu, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika.
   2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
   3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji promocyjnej w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
   4. Reklamacje mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora – podmiotu odpowiedzialnego za realizację Akcji promocyjnej: Stokrotka Agencja Reklamowa Sp. z o.o. 61-777 Poznań, ul. Woźna 14/1 z dopiskiem „Reklamacja”.
   5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.
   6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany 
w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
   7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.
''
  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji promocyjnej jest Stokrotka Agencja Reklamowa Sp. z o.o.
   3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla udziału w Akcji promocyjnej.
''
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych 
lub nierzetelnych danych.
  2. Zgłoszenia nieczytelne, niekompletne zostaną uznane za nieważne i tym samym nie będą brały udziału w Akcji promocyjnej.
  3. Przesłanie formularza do Organizatora oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Stokrotka Agencja Reklamowa Sp. z o.o. podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji promocyjnej i udziału Uczestnika w Akcji promocyjnej zgodnie 
z niniejszym Regulaminem.
  4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
  5. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej.
  6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Akcji promocyjnej nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
  7. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
  8. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ostrapromocja.pl
  9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.

Formularz zgłoszeniowy

Przejdź do produktów FRANKE

Franke
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.