• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

Gorenje No Frost No Problems kup lodówkę Gorenje i odbierz PREZENT Smoothie Maker!

''

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „NO FROST. NO PROBLEMS.”

§1. Postanowienia oglne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „NO FROST. NO PROBLEMS.”, zwanej dalej: „Akcją” jest Gorenje- Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072263, o kapitale zakładowym w wysokości 34.747.785,80 zł, NIP:521-05-24-350, REGON: 011096081 (zwana dalej: „Organizator”).

 2. Koordynatorem Akcji jest działająca na zlecenie Organizatora - MTR Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostra 20, 02-949 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220068, NIP: 521-27-41-376, REGON: 012893359 (dalej, jako: „Koordynator”).

 3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy urządzeń, ktre zostały wskazane w § 2 ust. 1 poniżej (dalej, jako: „urządzenia”), zakupionych w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych uczestniczących w Akcji (zwane dalej: „sklepami”) i użytkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  §2.
  Warunki uczestnictwa

Akcja dotyczy wyłącznie modeli lodówek marki Gorenje:

 • NRK6203TX
 • NRK6202TX
 • NRK6202TW
 • NRK6193TX
 • NRC6192TX
 • NRK6192TX
 • NRK6192MRD
 • NRK6192MBK
 • NRK6192MR
 • NRK6192MC
 • NRK6202MX
 • NRK6192MX
 • NRK6192MW
 • NRK6191MX
 • NRK6191MW
 • NRK6191GX
 • NRK6191GW,
 1. przy czym urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zakupione i użytkowane w gospodarstwie domowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W Akcji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, ktre w chwili wzięcia w niej udziału spełniają łącznie następujące warunki:

  1. 1)  zakupiły w sklepie urządzenia z przeznaczeniem do użytku własnego (gospodarstwo domowe),

   niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument),

  2. 2)  ukończyły 18 rok życia,

  3. 3)  mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Strona 1 z 4

4) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
5)
zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały wszystkie jego postanowienia,
6) w
ciągu 14 dni od daty zakupu urządzania dokonały jego rejestracji na stronie internetowej

www.promocjegorenje.pl, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego promocji NO FROST. NO

PROBLEMS.”,
7) podczas rejestracji na stronie internetowej www.promocjegorenje.pl, należy dołączyć skany:

a) dowoduzakupuurządzenia(paragonbądźfaktura), b) karty gwarancyjnej urządzenia otrzymanej w sklepie.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać dane osobowe osoby biorącej udział w Akcji m.in. w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, numeru seryjnego urządzenia i miejsca jego zakupu, przy czym szczegółowe dane zawarte są w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie internetowej www.promocjegorenje.pl, w zakładce promocji NO FROST. NO PROBLEMS.”.

 2. Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy jest rwnoznaczna z zaakceptowaniem warunkw określonych w niniejszym Regulaminie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby biorącej udział w Akcji przez Organizatora lub Koordynatora do celw realizacji Akcji.

 3. Tylko osoby, ktre spełnią warunki określone niniejszym Regulaminie mają prawo do udziału w Akcji. Organizator ma prawo do niedopuszczenia do udziału bądź wykluczenia z udziału w Akcji osb niespełniających warunkw niniejszego Regulaminu. Niniejsze prawo przysługuje Organizatorowi zarwno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.

 4. Jeżeli Organizator lub Koordynator poweźmie wątpliwości, co do autentyczności lub prawdziwości danych zawartych na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT załączonych jako skan do formularza przez osobę biorącą udział w Akcji, Organizator lub Koordynator może zażądać od tej osoby przedstawienia oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Żądanie takie zostanie skierowane na adres e-mail wskazany przez tę osobę w formularzu zgłoszeniowym lub drogą telefoniczną. W takim wypadku, data wysłania Smoothie Makera BSM 600W, przy spełnieniu pozostałych warunkw wynikających z niniejszego Regulaminu, ulega stosownemu wydłużeniu o okres pomiędzy wystosowaniem żądania, o ktrym mowa w zdaniu poprzednim, a datą dostarczenia oryginału paragonu fiskalnego lub oryginału faktury VAT Organizatorowi.

 5. Osoba biorąca udział w Akcji wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych i Koordynatora, któremu dane do przetwarzania powierzono, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celu przeprowadzenia Akcji objętej Regulaminem. Dane osób biorących udział w Akcji będą przetwarzane, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, w tym przesłania Smoothie Makera BSM 600W, a take w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 6. Udział w Akcji oraz podanie danych osobowych wymaganych w Regulaminie jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji, przy czym każdej osobie, ktra podała swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

 7. Na podstawie odrębnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez osoby biorące w Akcji na formularzu zgłoszeniowym, dane osobowe tych osb mogą być przetwarzane do celw marketingowych Organizatora.

  §3. Zasady Akcji

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.06.2016 roku i kończy się w dniu 31.08.2016 roku lub do wyczerpania puli nagród: Smoothie Makera BSM 600W. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu zakończenia Akcji.

 2. WramachAkcjiwpulinagróddostępnychbędzie500sztukSmoothieMakeraBSM600W. Strona 2 z 4

 1. W przypadku wyczerpania puli nagrd Akcja zostanie zakończona, a informację w powyższym zakresie Organizator umieści na stronie internetowej www.promocjegorenje.pl oraz w aneksie do niniejszego regulaminu, ktry będzie udostępniony do wglądu zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1.

 2. Każda uprawniona osoba, ktra zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, zakupi w sklepie urządzenie i zarejestruje się na stronie internetowej www.promocjegorenje.pl, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu (w szczególności § 3 ust. 1) otrzyma bezpłatnie Smoothie Maker marki Gorenje BSM 600W.

 3. Smoothie Maker BSM 600W zostanie wysłany kurierem DPD na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przy rejestracji na koszt Organizatora w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia.

 4. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia bądź skrcenia terminu Akcji lub rozpatrzenia reklamacji z przyczyn od niego niezależnych, ktrych nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

 5. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wysłaniu Smoothie Makera BSM 600W lub rozpatrzenia reklamacji wynikające z przyczyn leżących po stronie osoby biorącej udział w Akcji lub podmiotw, ktrymi ta osoba się posługuje, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych lub błędnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub nie poinformowania o zmianie danych osobowych.

  §4. Reklamacje i roszczenia

 1. Organizator lub Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez osoby biorące udział w Akcji, za zmianę ich miejsca pobytu w czasie trwania Akcji lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na formularzu zgłoszeniowym, uniemożliwiające odszukanie tych osb.

 2. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie na adres Organizatora Gorenje- Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 159, 05-850 Ożarów Mazowiecki, w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji.

 3. PrawozłożeniareklamacjiprzysługujejedynieosobombiorącymudziałwAkcji.

 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz wskazanie przyczyny reklamacji i jej opis.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5.

 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym niezwłocznie po terminie jej rozpoznania.

 7. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień osoby biorącej udział w Akcji oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez tą osobna podstawie powszechnie obowiązujących przepisw prawa.

  §5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym osobom biorącym udział w Akcji pod adresem: Organizatora: Ożarów Mazowiecki (05-850), ul. Poznańska 159, Koordynatora: Warszawa (02-949), ul. Ostra 20, strony internetowej: www.promocjegorenje.pl.

 1. Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Koordynatorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

  gorenje@mtrmedia.com.pl.

 2. Organizator ma prawo zmienić treść Regulaminu lub zakończyć okres trwania Akcji w każdym czasie poprzez

  ogłoszenie na stronie www.promocjegorenje.pl.

 3. Materiały reklamowe Akcji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie

  postanowienia niniejszego Regulaminu.

 4. Wiążących interpretacji Regulaminu dokonuje niezwłocznie Organizator na wniosek wysłany na adres e-mail:

  promocje@gorenje.pl.

 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo

  wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

 6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby biorące udział w Akcji jest Koordynator. Dane osobowe osb biorących w Akcji mogą być przetwarzane przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora. 

Przejdź do lodówek GORENJE

Przejdź do zgłoszenia promocyjnego i do strony producenta

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.