• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Kochaj albo rzuć Dirt Devil

''

Regulamin Promocji „KOCHAJ ALBO RZUĆ”

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem promocji „Kochaj albo rzuć”, zwanej dalej „Akcją”, jest Dom Bianco Sp. z o.o. z siedzibą 
w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:0000150655, zwana dalej Organizatorem.
1.2. Akcja prowadzona jest przez Partnerów Handlowych biorących udział w Promocji i prowadzących sprzedaż urządzeń DIRT DEVIL, których dystrybutorem jest Dom Bianco. Listę Partnerów Promocji określa Załącznik nr 1.
1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Akcja trwa w terminie od 16 stycznia 2017 do 31 marca 2017 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Aktualny stan magazynowy towarów promocyjnych podany jest na stronie internetowej:
1.5. Uczestnikiem Akcji jest Konsument, tj. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta zgodnie z art.221 KC.
1.6. Akcja ma na celu zapewnienie całkowitego zadowolenia z wyboru urządzenia marki DIRT DEVIL. W przypadku braku satysfakcji z zakupionego produktu, Konsument ma możliwość odsprzedania Organizatorowi urządzenia 
i odzyskania zapłaconej kwoty na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
1.7. Sprzedaż produktu i zapłata kwoty równoważnej cenie zakupu produktu będzie następowała na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej z Organizatorem Akcji.
2. Warunki uczestnictwa w Akcji:
2.1. Akcja przeznaczona jest dla Konsumentów dokonujących zakupu produktów objętych promocją.
2.2. Akcją objęte są wyłącznie następujące urządzenia marki DIRT DEVIL wprowadzone na polski rynek przez Organizatora:
· CAVLIER DD698-1 (cena maksymalna 949 zł)
· CAVALIER DD698-2 (cena maksymalna 1099 zł), zakupiony w sieci sklepów RTV EURO AGD
· CAVALIER DD698-3 (cena maksymalna 1099 zł)
· CAVALIER DD698-4 (cena maksymalna 1199 zł)
· MOP PAROWY I RĘCZNA WYTWORNICA PARY „2 w 1” DD302-0 (cena maksymalna 629 zł)
· POPSTER DD2324-8(cena maksymalna 469 zł), zakupiony w sieci sklepów MyCenter
· POPSTER DD2324-9 (cena maksymalna 469 zł), zakupiony w sieci sklepów MyCenter
2.3. W Akcji może wziąć udział każdy Konsument, który:
2.3.1. Dokona w czasie trwania Akcji zakupu urządzenia marki DIRT DEVIL objętego promocją na potrzeby gospodarstwa domowego
2.3.2. W przypadku braku satysfakcji z produktu, zarejestruje zakupiony produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu   za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: 
i spełni warunki określone w Regulaminie Promocji.
3. Zasady Akcji.
3.1. W okresie trwania Akcji Konsument, który zakupił produkt ma możliwość sprzedaży produktu Organizatorowi
 i otrzymania kwoty równoważnej cenie zakupu produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Akcja obejmuje produkty zakupione przez Konsumenta w terminie od 16 stycznia 2017 do dnia 31 marca 2017 roku.
3.3. Akcja nie obejmuje produktów ekspozycyjnych, ani przecenionych z powodu usterek lub uszkodzeń.
3.4. Aby uzyskać prawo do sprzedaży produktu i odzyskania kwoty równoważnej cenie zakupu w drodze odsprzedaży, Konsument zobowiązany jest do zarejestrowania produktu za pośrednictwem w/w strony internetowej przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w pkt 3.5, 3.6. i 3.10.
3.5. Odsprzedaż produktu jest możliwa wyłącznie pod warunkiem rejestracji produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu widniejącej na dokumencie zakupu (faktura VAT lub paragon).
3.6. Rejestracji należy dokonać poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawiadamiającego o rezygnacji z produktu zamieszczonego na stronie internetowej:
Formularz zgłoszeniowy zawiera dane identyfikujące zakupiony produkt (typ, model, numer seryjny) miejsce zakupu, dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), cenę zakupu brutto oraz: imię i nazwisko Konsumenta, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, nr domu/lokalu), adres e-mail oraz 2 powody uzasadniające rezygnację z produktu. Wymagane jest dołączenie skanu dowodu zakupu i podanie numeru karty gwarancyjnej.
3.7. W przypadku wątpliwości Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Konsumentem w celu uzyskania brakujących informacji, w tym skanu karty gwarancyjnej lub dokumentu zakupu.
3.8. W ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia określonego w pkt 3.6. niniejszego Regulaminu Organizator potwierdzi Konsumentowi (zwanego dalej „Uczestnikiem”) akceptację zgłoszenia wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu, lub poinformuje Go o swoich zastrzeżeniach do zgłoszenia.
3.9. Potwierdzona przez Organizatora akceptacja zgłoszenia stanowi podstawę do wysyłki przez Konsumenta produktu objętego promocją w celu sprawdzenia zgodności jego stanu z wymaganiami Regulaminu promocji.
3.10. Produkt wraz z dokumentacją określoną poniżej w pkt.3.11.4. niniejszego Regulaminu należy dostarczyć osobiście lub przesłać, na adres Organizatora: DOM BIANCO, al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail akceptującej zgłoszenie. Koszty dostarczenia, lub przesłania produktu na w/w adres ponosi Konsument.
3.11. Sprzedaż produktu objętego promocją będzie możliwa przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków:
3.11.1. Przekazywany produkt będzie w stanie niepogorszonym i nieuszkodzonym, uwzględniającym normalne zużycie, zgodne z przeznaczeniem wg. załączonej instrukcji obsługi, bez uszkodzeń mechanicznych,
3.11.2. Produkt będzie czysty, zapakowany w niezniszczone opakowanie fabryczne,
3.11.3. Produkt będzie zawierać wszystkie akcesoria będące na wyposażeniu w momencie zakupu produktu, wraz
z instrukcją obsługi,
3.11.4. Do produktu będą dołączone następujące dokumenty:
3.11.4.1. Oryginalna, wypełniona karta gwarancyjna, która zawiera: nazwę sprzętu, typ, model, nr fabryczny, datę sprzedaży, nr rachunku, pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy, oraz
3.11.4.2. Kopia dowodu zakupu: faktury VAT lub paragonu. W przypadku braku symbolu produktu na paragonie Organizator akceptuje własnoręczne jego wpisanie przez sprzedawcę, potwierdzone pieczęcią i podpisem. Dowód zakupu powinien być zgodny ze skanami przesłanymi w formularzu zgłoszeniowym, a także
3.11.4.3. Wypełniona i podpisana umowa kupna-sprzedaży (druk umowy do pobrania ze strony internetowej przy formularzu zgłoszeniowym).
3.12. W przypadku zakupu ostatniego dnia promocji tj. 31 marca 2017 ostateczny termin przyjmowania odkupowanego produktu następuje dnia 7 kwietnia 2017 roku. Produkty, które zostaną przesłane do Organizatora po tym terminie, nie będą przyjęte i nabyte przez Organizatora.
3.13. Uczestnikowi przysługuje prawo jednokrotnego udziału w Akcji i zgłoszenia do odsprzedaży wyłącznie jednego produktu marki DIRT DEVIL objętego promocją w pkt 2.2. niniejszego Regulaminu.
3.14. W przypadku pojawienia się zbieżnych danych dotyczących produktu bądź dowodu zakupu, zgłoszonych przez innego Uczestnika, Organizator dokona szczegółowej weryfikacji zgłoszenia i oryginałów dokumentów zakupu produktu, co może stanowić podstawę do uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmówienia udziału w Akcji. Wszelkie próby podawania nieprawdziwych danych lub posługiwania się przerabianymi dokumentami wykluczają jednoznacznie udział w Akcji.
3.15. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych (w myśl ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku Dz. Ust Nr 133 poz. 883.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Akcji określonej Regulaminem, a w szczególności zapłaty kwoty ustalonej umową kupna-sprzedaży. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3.16. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, o których mowa powyżej, a w szczególności: pkt 3.5., 3.6., 3.10. i 3.11. wówczas, zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży produktu pomiędzy Uczestnikiem (strona sprzedająca), a Organizatorem (strona kupująca).
3.17. Organizator nabywa od Uczestnika produkt objęty promocją, na podstawie umowy kupna-sprzedaży, za cenę brutto równoważną cenie zapłaconej przez Uczestnika za produkt i wynikającej z dowodu zakupu dołączonego do formularza zgłoszeniowego jako skan oraz oryginału przesłanego wraz ze zwracanym produktem. Kwota równoważna cenie zakupu za nabyty w formie umowy kupna-sprzedaży produkt, zostanie zwrócona Uczestnikowi przez Organizatora przelewem bankowym na numer konta podany przez Uczestnika w umowie kupna-sprzedaży, w terminie 30 dni od daty dostarczenia produktu do Organizatora. Warunkiem zapłaty w/w kwoty jest zgodność danych właściciela konta podanych w umowie kupna-sprzedaży z danymi Uczestnika podanymi w przesłanym formularzu zgłoszeniowym, oraz podpisanie umowy kupna-sprzedaży.
3.18. Organizator ogranicza maksymalną cenę, za którą zobowiązuje się odkupić urządzenie objęte promocją. Organizator zapewnia sobie prawo do odkupienia zgłoszonego do promocji urządzenia za cenę nie wyższą niż sugerowana cena detaliczna (SRP) dokonania zakupu przez Konsumenta. Ceny SRP w dniu ogłoszenia promocji są podane w punkcie 2.2. Odkupienie urządzenia nie obejmuje kosztów nabycia (min. koszty dojazdu do sklepu, koszty przesyłki).
3.19. Podstawą do zakupu produktu przez Organizatora od Uczestnika promocji, oraz odzyskania przez Uczestnika kwoty równoważnej cenie zakupu produktu jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez Uczestnika określonych 
w Regulaminie warunków lub niezgodności zwracanego produktu ze stanem faktycznym (typ, model, numer seryjny) lub stwierdzenia jakichkolwiek samodzielnych napraw, śladów przeróbek, modyfikacji, niewłaściwej eksploatacji i niekompletności Organizator może odmówić zakupu produktu.
3.20. Produkty przesłane przez Uczestnika Akcji do Organizatora i odrzucone przez Organizatora z powodu niespełnienia warunków Akcji jak stwierdzenie braków wyposażenia, usterek, lub uszkodzeń opisanych w pkt 3.10, a także produkty bez kompletnej dokumentacji, zostaną zwrócone Uczestnikowi. Uczestnik otrzyma wiadomość 
e-mail informującą o zaistniałym fakcie, oraz o możliwości odbioru produktu osobiście, bądź jego odesłania na koszt Uczestnika pod adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
3.21. Możliwość skorzystania z Akcji i odsprzedaży produktu, jest niezależna, nie zastępuje i w żaden sposób nie wpływa na wynikające z obowiązujących przepisów uprawnienia przyznane nabywcom towarów, w tym będących konsumentami, do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu.
3.22. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Akcji na osoby trzecie.
3.23. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny.
3.24. Akcja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
4. Reklamacje i roszczenia.
4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do 30 dni po zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
4.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Partnera Handlowego, dane Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
4.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie
powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. W razie pytań, lub wątpliwości Organizator zaprasza do kontaktu telefonicznego (22)720 11 98 (opłata wg stawek operatora), lub mailowy:dombianco@dombianco.com.pl
5. Postanowienia końcowe.
5.1. Udział w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym Regulaminie.
5.2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.
5.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez sąd, właściwy
dla siedziby Organizatora.
5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Akcji w przypadku wyczerpania zapasów towarów promocyjnych.


ZAŁĄCZNIK nr 1 - Lista Partnerów Promocji

Przejdź do produktów Drit Devil

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.