• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Kup lodówkę SbS SMEG i odbierz prezent Mixer Planetarny o wartości 2499!

''

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki SMEG „Lodówka SBS z mikserem o wartości 2499 zł za 1 zł”

Definicje:
Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji .
Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca zestaw urządzeń do użytku własnego, nie
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego i on-line lub za pośrednictwem
studia mebli kuchennych.
Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej, studio mebli kuchennych lub punkt handlu detalicznego i on-line
znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
I. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Akcji czyli sprzedaży premiowej jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Cybernetyki 9, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.03.2016 do 31.12.2016 roku lub wyczerpania zapasów Akcji
Promocyjnej.
II. Warunki uczestnictwa w Promocji
2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji
spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu urządzenia marki Smeg objętego promocją (modele wymienione w pkt.
3.6 niniejszego regulaminu)
2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane
osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz
marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska.
III. Zasady Promocji
3.1 W akcji może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 01.03.2016 do 31.12.2016 wybrany
model z serii SBS8004 Smeg wskazany w pkt. 3.6
3.2 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który kupi
urządzenie objęte promocją w punkcje sprzedaży.
3.3 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w punktach sprzedaży.
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo
żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup sprzętu marki Smeg oraz oryginału kart
gwarancyjnych.
3.5 Każdy Uczestnik może zakupić tylko jedno promocyjne urządzenie.
3.6 Promocją objęte są tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele sprzętu marki Smeg:
SBS8004AO
SBS8004PO
SBS8004P
IV NAGRODY
4.1 Nagrodą przy zakupie urządzenia premiowego marki Smeg jest możliwość dokonania zakupu premiowego 1 sztuki
miksera planetarnego w cenie promocyjnej, do wyboru:
SMF01CREU 1 zł
SMF01BLEU 1 zł
SMF01RDEU 1 zł
SMF01SVEU 1 zł
SMF01PBEU 1 zł
4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1
V Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej
5.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres
Organizatora do dnia 31.12.2016 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w
reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz
braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił
wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w
powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.
VI Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu
6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlega urządzenie wraz z produktem premiowym.
6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzenia za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócony
zestaw nie może posiadać znamion użytkowania.
6.3 Uczestnik akcji promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia w ciągu 7 dni.
6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie
Gwarancyjnej producenta.
VII Odpowiedzialność Organizatora
7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych
uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia
stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków
lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane opóźnieniem lub nie
doręczeniem nagród promocyjnych, co jest zależne od punktu sprzedaży.
VIII Postanowienia końcowe
8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji
Promocyjnej na stronie www.smeg.pl
8.4 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad Akcji Zawartych w niniejszym regulaminie.
8.5 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja bądź
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Przejdź do produktów promocyjnych SMEG

Promocja na stronie producenta

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.