• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Kup lodówkę Whirlpool i odbierz gratis kuchnię mikrofalową!

''Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool „Innowacja już w obiegu”
Wydany w dniu 20 czerwca 2016 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej lodówek
„Innowacja już w obiegu” (dalej: „Promocja”), spółkę Albedo Marketing sp. z o.o., z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 125373, NIP 779-21-83-071,
kapitał zakładowy 50.000 zł (dalej: „Organizator”).
Organizator Programu, biorąc pod uwagę postanowienia Regulaminu Programu, w tym
postanowienia §5.4 Regulaminu, niniejszym postanawia zmodyfikować zasady Programu w poniższy
sposób.
§ 1
ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1. Do Załącznika nr. 1, dołączonego do niniejszego Regulaminu, w którym wymienione są
modele lodówek Whirlpool biorące udział w promocji, dołącza model :
12NC Model
850527011620 BSNF8122OX
2
Regulamin sprzedaży premiowej lodówek
Whirlpool „Innowacja już w obiegu”
(dalej: Regulamin)
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool „Innowacja już w obiegu”
(zwanej dalej „Promocją”) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Tatrzańskiej 8, 60-413 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125373,
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, o numerze NIP: 7792183071, REGON:
634370884 (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Organizator działa na zlecenie Whirlpool Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Gen. T. Bora-Komorskiego 6, 51-210 Wrocław, Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. 1
Sierpnia nr 6A, 02-134 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025866, o kapitale
zakładowym 294.341.430,00 PLN, NIP: 896-000-04-92, REGON: 930756620 (zwanej dalej
„Whirlpool Polska”).
1.3. Niniejsza Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921
Kodeksu cywilnego.
1.4. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
1.5. Promocja rozpoczyna się w dniu 15 czerwca 2016 r. i trwa do 30 września 2016 r. lub do
wyczerpania zapasów nagród, o których mowa w pkt. 3.1. Regulaminu (dalej: „czas trwania
Promocji”). Sprzedaż produktów promocyjnych, o których mowa w pkt 2.1. regulaminu,
uprawniająca do wzięcia udziału w Promocji, rozpocznie się w dniu 15 czerwca 2016 roku i
potrwa do dnia 15 września 2016 roku. Czynności związane z wydawaniem nagród i
rozpatrywaniem reklamacji zostaną zakończone do dnia 22 listopada 2016 r.
1.6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia):
Albedo Marketing sp. z o.o., Whirlpool Polska oraz członkowie ich rodzin, jak również inne
osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji. Przez członków rodziny, o których
mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo,
małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w
stosunku przysposobienia.
1.8. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele, współwłaściciele, wspólnicy lub osoby
zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sieci dystrybucji oraz hurtowniach
prowadzących sprzedaż produktów Whirlpool Polska oraz członkowie ich rodzin. Przez
członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów
prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z
pracownikiem w stosunku przysposobienia.
3
1.9. Promocją nie są objęte produkty zakupione w ramach programów pracowniczych Whirlpool
Polska pt. „EURO Family” i „Dla Ciebie”.
1.10. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
które dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w charakterze
konsumentów (zgodnie z art. 221
Kodeksu cywilnego) kupują od profesjonalnych podmiotów
działających na rynku polskim produkty objęte Promocją, o których mowa w pkt 2.1.
regulaminu (dalej: „Uczestnik”).
1.11. Organizator utworzył stronę internetową Promocji dostępną od 15.06.2016 r. pod adresem
www.whirlpool-promocja.pl (dalej: „Strona Promocji”).
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
2.1. Promocją objęte są chłodziarko-zamrażarki marki „WHIRLPOOL” z linii „SUPREME DUAL NO
FROST” z zamrażalnikiem dolnym, dostępne w sieci dystrybucji Whirlpool Polska na terenie
Polski w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r., z wyłączeniem modeli: BSNF
8101 W oraz BSNF 8101 OX (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Szczegółowa lista
Produktów Promocyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.2. Promocja polega na nagrodzeniu Uczestnika, który w czasie trwania Promocji zapewni
spełnienie wszystkich następujących działań:
a) zakupi jeden z Produktów Promocyjnych w okresie od 15 czerwca 2016 r. do 15 września
2016 roku zgodnie z pkt. 1.10. Regulaminu, tj. w celu niezwiązanym z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub zawodową (w charakterze konsumenta w rozumieniu art.
221
Kodeksu cywilnego);
b) zgłosi w przeciągu 14 dni od daty zakupu i nie później niż do dnia 30 września 2016 roku
zakup Produktu Promocyjnego Organizatorowi poprzez przesłanie prawidłowo
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2.3.-
2.5. Regulaminu (dalej: „formularz zgłoszeniowy”).
2.3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane
Uczestnika:
a) imię i nazwisko,
b) adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość,
województwo),
c) numer telefonu komórkowego,
d) adres e-mail,
e) informacje o zakupionym Produkcie Promocyjnym w postaci: modelu Produktu
Promocyjnego, numeru seryjnego Produktu Promocyjnego,
f) informacje o kolorze nagrody.
2.4. Do formularza zgłoszeniowego powinna zostać dołączona kopia lub skan dowodu zakupu
danego Produktu Promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona osobie
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).
2.5. Uczestnik może zgłosić w Promocji zakup tylko jednego Produktu Promocyjnego, z prawem
do otrzymania jednej nagrody za zakup tego Produktu, przy zachowaniu zasad zgłoszenia
zakupu Produktu Promocyjnego określonych w pkt 2.3.-2.5. Regulaminu.
4
2.6. Wypełniając formularz zgłoszeniowy dana osoba obowiązana jest złożyć oświadczenie o
zapoznaniu się z regulaminem Promocji, wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych
osobowych na potrzeby realizacji Promocji, a także zgodę na przesyłanie na podany przez
Uczestnika adres e-mail informacji handlowych dotyczących produktów Whirlpool Polska.
Podanie danych osobowych oraz złożenie każdego z powyższych oświadczeń ma charakter
dobrowolny, jednak dokonanie wszystkich tych czynności jest konieczne dla wzięcia udziału
w Promocji i rozpatrzenia zgłoszenia danego Uczestnika.
2.7. Osoba biorąca udział w Promocji powinna przesłać Organizatorowi prawidłowo wypełniony
formularz zgłoszeniowy:
a) pocztą albo kurierem, na adres Organizatora – Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska
8, 60-413 Poznań z dopiskiem „Innowacja już w obiegu” – wraz z kopią dowodu zakupu
Produktu Promocyjnego, albo
b) za pośrednictwem Strony Promocji, z wykorzystaniem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego, do którego należy załączyć skan dowodu zakupu Produktu
Promocyjnego.
2.8. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu zgłoszeniowym danych aktualnych i zgodnych
ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji.
2.9. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma informację zwrotną od
Organizatora o wpływie zgłoszenia:
a) w przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą albo kurierem – w terminie 10 dni roboczych
od daty odbioru formularza zgłoszeniowego przez Organizatora;
b) w przypadku formularzy zgłoszeniowych przesyłanych elektronicznie, niezwłocznie po
odebraniu przez Organizatora zgłoszenia tą drogą.
Uczestnik otrzyma potwierdzenie wpływu zgłoszenia wiadomością na swój adres e-mail
podany w formularzu zgłoszeniowym. W razie braku otrzymania ww. potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia w zakreślonym terminie, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za
pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej celem weryfikacji, czy nie jest
wymagane ponowne przesłanie zgłoszenia. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od
Organizatora nie oznacza, że zgłoszenie nie zawiera błędów lub braków, jak również nie
stanowi potwierdzenia wygrania nagrody w Promocji.
2.10. Jeden dowód zakupu może zostać wykorzystany w Promocji tylko jednokrotnie. W przypadku
zgłoszenia tego samego dowodu zakupu przez innego Uczestnika – nagroda wydawana jest
temu, który jako pierwszy dokonał zgłoszenia.
2.11. Organizator będzie weryfikował prawo Uczestnika do otrzymania nagrody w Promocji na
podstawie formularzy zgłoszeniowych i skanów bądź kserokopii dowodów zakupu.
2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zakupu. Uczestnik jest
zobowiązany na wezwanie Organizatora udostępnić oryginał dowodu zakupu Produktu
Promocyjnego zgłoszonego do Promocji, zgodnie z przesłanym formularzem zgłoszeniowym.
Jeśli na wezwanie Organizatora Uczestnik nie przekaże Organizatorowi odpowiednich
dokumentów zgodnie z powyższymi zasadami, Organizator zastrzega sobie prawo
wykluczenia danego Uczestnika z Promocji oraz do niewydania mu nagrody.
2.13. Na potrzeby niniejszej Promocji przyjmuje się, że różne osoby posługujące się tym samym
numerem telefonu komórkowego są jednym i tym samym Uczestnikiem.
5
3. NAGRODY
3.1. W Promocji przewidziano 3.000 (słownie: trzy tysiące) nagród:
3.1.1. Kuchenka mikrofalowa MWA 268 BL w kolorze czarnym w ilości 900 sztuk o wartości
jednostkowej 399,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
3.1.2. Kuchenka mikrofalowa MWA 260 SL w kolorze srebrnym w ilości 1100 sztuk o wartości
369,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
3.1.3. Kuchenka mikrofalowa MWA 268 WH w kolorze białym w ilości 1000 sztuk o wartości
389,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100)
(dalej: Nagrody).
Nagrody zastaną przyznane wszystkim trzem tysiącom Uczestników, którzy zgodnie z
Regulaminem zakupią Produkt Promocyjny i zgłoszą swój udział w promocji zgodnie z pkt
2.1.-2.13. Regulaminu.
3.2. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym może dokonać wyboru nagrody, wybierając kolor:
czarny, srebrny lub biały. W przypadku wyczerpania puli nagród w danym kolorze, kolor
nagrody zostanie wybrany losowo.
3.3. W przypadku, gdy przed zakończeniem czasu trwania Promocji dojdzie do wyczerpania
zapasów Nagród, Organizator niezwłocznie zamieści na Stronie Promocji stosowny
komunikat. W takim przypadku Promocja ulega zakończeniu, a Uczestnicy, którzy zgłosili
udział w Promocji później niż Uczestnik, który otrzymał ostatnią Nagrodę nie są uprawnieni
do otrzymania Nagrody.
3.4. Na potrzeby weryfikacji który Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nagrody w Promocji
przyjmuje się następujące zasady:
a) na potrzeby określenia które zgłoszenie wpłynęło wcześniej, przyjmuje się datę wpływu
formularza zgłoszeniowego do Organizatora (poczta/kurier – wpływ na adres siedziby
Organizatora; w formie elektronicznej – wpływ do elektronicznego systemu odbioru
zgłoszeń Organizatora);
b) jeżeli dwa lub więcej formularzy zgłoszeniowych wpłynęło do Organizatora tego samego
dnia, przyjmuje się, że wcześniej wpłynęło to zgłoszenie, które zostało odebrane przez
Organizatora danego dnia o wcześniejszej godzinie;
c) jeżeli dwa lub więcej formularzy zgłoszeniowych wpłynęło do Organizatora tego samego
dnia o tej samej godzinie (np. w ramach jednego doręczenia poczty na adres siedziby
Organizatora) przyjmuje się, że wcześniej wpłynęło zgłoszenie, do którego załączono
dokument potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych z wcześniejszą datą i godziną;
d) jeżeli dane zgłoszenie jest niepełne, zawiera błędy lub nieprawidłowości, za datę wpływu
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego przyjmuje się datę przesłania
przez Uczestnika niezbędnych uzupełnień, poprawek lub wyjaśnień.
3.5. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2012 roku nr 361 ze zm.), jako nagrody wydawane w ramach sprzedaży
premiowej.
3.6. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za zakup Produktów Promocyjnych
zgłoszonych w Promocji.
6
3.7. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Organizatora prawidłowo wypełnionego kuponu promocyjnego (w formie listowej lub
on-line) wraz z kopią dowodu lub dowodów zakupu, po zweryfikowaniu i pozytywnym
rozpatrzeniu zgłoszenia przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
pozostawienia bez rozpoznania kuponów niepełnych, wypełnionych nieprawidłowo lub w
sposób nieczytelny.
3.8. Nagrody będą przesyłane jedynie na adres znajdujący się w granicach terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnik, który na dzień wydania nagrody przebywa poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązany jest wyznaczyć pełnomocnika i adres do
odbioru nagrody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.9. Jeżeli Uczestnik przesłał kupon niepełny, wypełniony nieprawidłowo lub w sposób
nieczytelny, jednak prawidłowo podał na kuponie adres e-mail lub numer telefonu,
Organizator podejmie w takim przypadku stosowne postępowanie uzupełniające braki,
kontaktując się z Uczestnikiem na podany przez niego na kuponie adres e-mail lub numer
telefonu. Jeżeli Uczestnik nie prześle do Organizatora brakujących danych w ciągu 14 dni od
dnia wysłania przez Organizatora w formie e-mail prośby o uzupełnienie lub od dnia
rozmowy telefonicznej, traci prawo do otrzymania nagrody, a nagroda pozostaje własnością
Organizatora.
3.10. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje
prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania Nagród.
3.11. Laureat nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa
do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym
z dopiskiem „Innowacja już w obiegu - reklamacja” na adres Organizatora nie później niż do
dnia 30 października 2016 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data
stempla pocztowego na liście poleconym zawierającym reklamację.
4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
4.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer
telefonu komórkowego i adres e-mail, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
4.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem lub mailem wysłanym na
adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom
w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Promocji w terminie od 15 czerwca 2016 r. do 22
listopada 2016 r.
7
5.2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały
promocyjno–reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego
Regulaminu, a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym
zachowaniem w interesy osób trzecich;
b) prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania
Promocji;
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora lub
Whirlpool Polska.
5.4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i warunków Promocji w
czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw
już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy Promocji zostaną o tym fakcie
powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie informacji do
wszystkich Uczestników Promocji na adresy e-mail podane przez nich w formularzu
zgłoszeniowym.
5.5. Udział w Promocji jest dobrowolny; wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację
postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
5.6. Osoby przystępujące do udziału w Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Albedo
Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Whirlpool Polska Sp. z o.o. podanych przez
nich danych osobowych przez w celu przeprowadzenia Promocji, wydania nagród oraz
rozpatrywania reklamacji. Administratorem danych osobowych jest Whirlpool Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gen. T. Bora-Komorskiego 6,
51-210 Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu
udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich
poprawiania.
5.7. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, Organizator powiadomi
Uczestników o zakończeniu Promocji za pośrednictwem Strony Promocji.
5.8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i innych ustaw.
8
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU PROMOCJI
„Innowacja już w obiegu”
Lista modeli chłodziarko-zamrażarek Whirlpool Supreme Dual No Frost (Produktów
Promocyjnych) objętych Promocją:
12NC Model
850527011020 BSNF8101OXAQUA
850526911900 BSNF8101WAQUA
850526911420 BSNF8421OX
850526911020 BSNF8121OX
850527011120 BSNF8121OXAQUA
850527011220 BSNF8131OX
850526911400 BSNF8421W
850526911000 BSNF8121W
850526911700 BSNF8121WAQUA
850526911620 BSNF8422OX
850526511620 BSNF8123OX
850526511600 BSNF8123W
850526911520 BSNF8451OX
850526911120 BSNF8151OX
850526911820 BSNF8451OXAQUA
850526911720 BSNF8452OX
850526911220 BSNF8152OX
850526911800 BSNF8452W
850526911200 BSNF8152W
850527311020 BSNF9151OX
850527311220 BSNF9452OX
850527111220 BSNF9752OX
850527311120 BSNF9152OX
850527311000 BSNF9152W
850526511020 BSNF8772OX
850526511120 BSNF8773OX
850526511220 BSNF8783OX
850526511150 BSNF8999PB
850527111020 BSNF9782OX
850527111120 BSNF9783OX

Przejdź do produktów Whirlpool

Regulamin promocji na stronie producenta

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.