• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Kup pralkę Whirlpool PREZENT półroczny zapas kapsułek ARIEL 3 w 1

''

''

REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRALEK WHIRLPOOL „CZYSTA RADOŚĆ PRANIA” (dalej: Regulamin) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej „CZYSTA RADOŚĆ PRANIA” (zwana dalej: Promocją) jest spółka Albedo Marketing sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 125373, NIP 779-21-83-071, kapitał zakładowy 50.000 zł (zwana dalej: Organizatorem).

2. Organizator działa na zlecenie Whirlpool Polska Sp. z o. o. Oddział w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025866, o kapitale zakładowym 294.341.430,00 PLN, wpłaconym w całości, NIP: 896-000-04-92.

3. Promocja trwać będzie w dniach od 1.08.2016 r. do 30.09.2016 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej: Okres Promocyjny) i będzie prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Aby wziąć udział w Promocji zakup produktów premiowych, o których mowa w pkt 9 Regulaminu musi zostać dokonany w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim. Czynności związane z wydaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zostaną zakończone do dnia 31.12.2016 r.

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Albedo Marketing sp. z o.o., Whirlpool Polska Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.

5. Promocją nie są objęte produkty zakupione w ramach programów pracowniczych „EURO Family” i „Dla Ciebie”.

6. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego1 (zwane dalej: Uczestnikami), które w okresie trwania Promocji dokonają zakupu jedną transakcją przynajmniej jednej pralki, o której mowa w punkcie 9 Regulaminu.

7. Niniejsza Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

II. ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ OBEJMUJĄCEJ WYBRANE MODELE PRALEK WHIRLPOOL.

9. Promocją objęte są pralki ładowane od frontu oraz pralki ładowane od góry marki „WHIRLPOOL”, dostępne w sieci dystrybucji Whirlpool Polska na terenie Polski w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Szczegółowa lista Produktów Promocyjnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

10. Promocja polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika, który w okresie trwania Promocji zakupi jeden z Produktów Promocyjnych Whirlpool, gwarantowanej nagrody rzeczowej w postaci 90-ciu kapsułek Ariel. Nagroda rzeczowa obejmuje 3 opakowania kapsułek Ariel do pralki. W każdym opakowaniu znajduje się 30 szt. kapsułek do prania Ariel.

11. Dowodem zakupu pralki Whirlpool akceptowanym przez Organizatora będzie paragon lub faktura VAT, potwierdzająca datę dokonania zakupu oraz miejsce dokonania zakupu (obszar Polski).

12. W celu otrzymania nagrody, o której mowa w pkt 10 nabywca pralki Whirlpool zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz dostępny na stronie Promocji www.whirlpoolpromocja.pl poprzez podanie następujących danych: a. imię i nazwisko b. adres zamieszkania c. numer telefonu d. e-mail e. model zakupionej pralki f. dwunastocyfrowy numer seryjny pralki g. data zakupu zpralki oraz załączyć skan dowodu zakupu. Uczestnik biorący udział w promocji oświadcza, że nie skorzystał i nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, na mocy której dokonał zakupu pralki Whirlpool. Ponadto Uczestnik obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej Promocji oraz zgodę na przesyłanie na podany przez Uczestnika adres e-mail informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów Whirlpool Polska Sp. z o. o. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla rozpatrzenia zgłoszenia Uczestnika.

13. Prawidłowo wypełniony formularz promocyjny Uczestnik powinien wypełnić i przesłać online za pośrednictwem strony: www.whirlpool-promocja.pl załączając skan dowodu zakupu, w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu pralki Whirlpool. Zgłoszenia przesłane po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, tj. najpóźniej po dniu 30.10.2016 r., nie będą rozpatrywane.

14. W razie wątpliwości, co do wiarygodności zgłoszenia i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Promocji, Organizator może zobowiązać Uczestnika do przesłania lub udostępnienia w inny sposób oryginału paragonu, faktury VAT potwierdzającego zakup pralki Whirlpool oraz zdjęcia numeru seryjnego pralki.

15. Warunkiem koniecznym pozytywnego zweryfikowania Uczestnika, jest wykorzystanie w formularzu numeru seryjnego pralki Whirlpool. Paragony lub faktury VAT wykorzystanew zgłoszeniu przez jednego Uczestnika, nie podlegają ponownemu zgłoszeniu przez inne osoby. 16. Kapsułki Ariel zostaną wysłane do Uczestnika w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (w formie on-line) wraz ze skanem dowodu zakupu (paragon/faktura). Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania zgłoszeń niepełnych, wypełnionych nieprawidłowo lub gdy załączony skan dowodu zakupu jest nieczytelny lub nieprawidłowy. Przy czym, jeżeli Uczestnik w zgłoszeniu podał swój numer telefonu lub adres e-mail, Organizator podejmie w takim przypadku stosowne postępowanie uzupełniające braki w zgłoszeniu. Uczestnik ma możliwość podania brakujących danych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o występujących brakach w zgłoszeniu. Po upływie tego terminu Uczestnik traci możliwość uzupełnienia braków, a jego zgłoszenie zostanie uznane za błędne. Termin wydania nagrody może ulec wydłużeniu w przypadku, o którym mowa w pkt 14 niniejszego regulaminu.

17. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania Nagród.

18. W Promocji przewidziano do wydania 2.000 (dwa tysiące) pakietów opakowań kapsułek Ariel do prania (1 pakiet to 3 opakowania po 30 kapsułek). Po wyczerpaniu zapasów, nagrody nie będą wydawane. O kolejności przyznawania nagród w Promocji decyduje kolejność przesyłania przez Uczestników zgłoszeń zgodnie z pkt 13 Regulaminu. W razie przesłania zgłoszeń przez dwóch Uczestników w tym samym momencie, pierwszeństwo do uzyskania nagrody ma Uczestnik, który wcześniej dokonał zakupu pralki Whirlpool. Każdy Uczestnik, który zakupił dowolny Produkt Promocyjny Whirlpool ma możliwość otrzymania 3 opakowań kapsułek Ariel. Jedno opakowanie Ariel zawiera 30 kapsułek do prania.

19. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku nr 361 ze zm.), jako nagrody wydawane w ramach sprzedaży premiowej.

20. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Whirlpool Polska Sp. z o. o. w celu przeprowadzenia Promocji, wydania upominków, oraz rozpatrywania reklamacji. Administratorem danych jest Whirlpool Polska sp. z o. o. Oddział w Warszawie przy ul. 1-ego Sierpnia 6A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Administrator danych powierza spółce Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, w celach i w zakresie uzasadnionym realizacją Promocji.

21. Uczestnicy Promocji mają prawo w trakcie jej trwania oraz w terminie do dnia 14.12.2016 r. (liczy się data wpływu do Organizatora) do składania pisemnych reklamacji, odnośnie jej przebiegu. Wszelkie uwagi i reklamacje będą kierowane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 8, z dopiskiem „CZYSTA RADOŚĆ PRANIA – reklamacja”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 22. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne w punktach sprzedaży oraz na stronie www.whirlpool-promocja.pl.

23. W przypadku gdyby przed zakończeniem Okresu Promocyjnego doszło do wyczerpania zapasów kapsułek Ariel do prania, Organizator niezwłocznie zamieści stosowny komunikat na stronie internetowej Promocji www.whirlpool-promocja.pl. W takim przypadku nagrody nie będą już wydawane.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich; b) prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji; c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora.

25. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy Promocji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej www.whirlpool-promocja.pl.

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.

27. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 8. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie www.whirlpool-promocja.pl.

Przejdź do pralek ładowanych od góry Whirlpool

Przejdź do pralek ładowanych od frontu Whirllpool

Zgłoszenie na stronie producenta Whirlpool

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.