• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Kup sprzęt Candy z linii Simly Fi i odbierz tablet ASUS Fonepad 7 w prezencie!

''

REGULAMIN PROMOCJI CANDY simplyFi

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem i realizatorem akcji promocyjnej Candy zwanej dalej „Promocją”, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest firma

Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, KRS: 0000141545 - XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN, NIP: 526-10-49-284, zwana dalej

Organizatorem, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Promocja trwa od 1. lutego do 31. marca 2015r. (do godziny 23:59 dotyczy zakupów w sklepach internetowych – decyduje data i

godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego) lub do wyczerpania puli nagród.

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 k.c.

1.5. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu produktów marki Candy simplyFi, objętych

Promocją w placówkach handlowych znajdujących się na terenie Polski oraz w sklepach internetowych, sprzedających w ramach

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej produkty objęte Promocją.

1.6. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie

internetowej www.candysimplyfi.com/pl

1.7. Celem Akcji jest promocja wskazanych w punkcie 2.1. niniejszego regulaminu produktów, których producentem lub dystrybutorem

jest Organizator (zwanych dalej „Produktami”), służąca zwiększeniu ich sprzedaży.

1.8. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, dotyczącymi Produktów wskazanych w punkcie 2.1. niniejszego regulaminu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. Promocją objęte są wybrane modele urządzeń marki Candy posiadających funkcję simplyFi.

Pralki: GSF 1510LWHC3; GSF 138TWC3; GSF4 137TWC3

Zmywarki: CDPM 95390XF; CDPM 95390F; CDI6015WIFI

Piekarnik: FXE825X WIFI

Lodówki: CF 18S WIFI, CF 18W WIFI

2.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

a) ukończyły 18. rok życia;

b) posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

d) kupują Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (ustawa z dn. 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.

Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W Promocji mogą zatem uczestniczyć osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, jeżeli zakup Produktów nie

ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą;

e) w okresie od 1. lutego 2014 r. do 14. kwietnia 2015 r. dokonają zgłoszenia chęci udziału w Promocji przez rejestrację zakupionego

przez siebie, w czasie trwania Promocji tj. od 1. lutego do 31. marca 2015r., produktu na stronie internetowej

www.candysimplyfi.com/pl wypełniając dostępny na tej stronie formularz rejestracyjny i podając następujące dane: imię, nazwisko,

adres zamieszkania lub adres do korespondencji (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), numer telefonu

kontaktowego, adres e-mail, numer dowodu zakupu (paragonu lub faktury), jak również model zakupionego urządzenia oraz jego

numer seryjny. W ramach rejestracji konieczne jest przesłanie skanów dowodów zakupu Produktów (paragonu fiskalnego lub faktury).

Do ukończenia rejestracji niezbędne jest podanie wszystkich powyższych danych, przesłanie skanu paragonu/faktury dotyczącej

zgłaszanego Produktu. Z momentem zatwierdzenia formularza rejestracyjnego, osoba spełniająca wszystkie warunki, o których mowa

w niniejszym punkcie 2.2., staje się uczestnikiem Promocji (dalej jako: „Uczestnik”).

2.3. W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej

(na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia etc.) w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej, prowadzących sprzedaż

Produktów Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w punkcie 2.3. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków

rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.5. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.6. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie rejestracji w

Promocji, a także informację o przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowości jego zgłoszenia.

2.7. Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może być m.in. podanie w zgłoszeniu danych lub

dołączenie dowodu zakupu, dotyczącego zakupionego Produktów, zbieżnego z danymi Produktu/dowodem zakupu zgłoszonymi w

ramach Promocji przez tę samą lub inną osobę. W przypadku dokonania zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktu/ten

sam dowód zakupu przez różne osoby, Organizator dokona weryfikacji posiadania przez zgłaszających się oryginałów dokumentów

dotyczących zakupionych Produktów, niezbędnych do dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa udostępnienia oryginałów

takich dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków

udziału w Promocji.

2.8. Za nieprawidłowe zostanie uznane także zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem podrobionych lub przerobionych dokumentów,

o których mowa w pkt 2.2.e) powyżej. W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji dokumentów

podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zażądać okazania przez zgłaszającego się oryginałów dokumentów, których

skany zostały przesłane w ramach zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do

wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.

2.9. Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawą wykluczenia z udziału w Promocji.

W przypadku wykluczenia z udziału w Promocji z tej przyczyny Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nagrody, którą uzyskał w

Promocji na podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.

III. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

3.1. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w czasie trwania Promocji kupi Produkt objęty Promocją tj. urządzenie z funkcją

simplyFi marki Candy (pkt 2.1 niniejszego regulaminu) i dokona prawidłowego zgłoszenia do Promocji, otrzyma nagrodę wskazaną w

punkcie 3.2., na zasadach określonych w niniejszym rozdziale III.

3.2. Nagrodą w Promocji jest:

a) Asus Fonepad 7 FE170CG-1B047A Z2520 1G/8, 7", 3G Android 4.3 z zainstalowaną aplikacją simplyFi;

3.3. Uczestnik, który spełnił warunki określone w pkt. 2.2., otrzyma nagrodę przewidzianą w pkt 3.2. powyżej pod warunkiem, że pula

nagród w Promocji nie została jeszcze wyczerpana. W przypadku wyczerpania puli nagród wskazanych w pkt. 3.2. Uczestnik traci

prawo do otrzymania nagrody w Promocji.

3.4. Łączna pula nagród 200 szt. O pierwszeństwie otrzymania nagrody decyduje czas zarejestrowania w systemie informatycznym

Organizatora prawidłowego zgłoszenia do Promocji. O wyczerpaniu się kwoty przeznaczonej na nagrody w Promocji Uczestnik

zostanie poinformowany za pomocą strony internetowej www.candysimplyfi.com/pl podczas rejestracji do Promocji.

3.7. Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom w terminie 21 dni od dnia pozytywnej

weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja zgłoszenia następuje w terminie 14 dni licząc od dnia poprawnego wypełnienia i

przesłania formularza rejestracyjnego wraz ze skanami wymaganych dokumentów, za pośrednictwem strony internetowej

www.candysimplyfi.com/pl

Nagrody zostaną przesłane do Uczestników przesyłką kurierską z potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w formularzu

rejestracyjnym. Uczestnik potwierdza otrzymanie przesyłki własnoręcznym podpisem. Organizator zastrzega sobie możliwość

poproszenia przez osobę doręczającą nagrodę o okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu, którego skan został przesłany

w ramach zgłoszenia do Promocji.

3.8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.9. W przypadku niemożności wydania nagrody Uczestnikowi lub nieodebrania nagrody zgodnie z trybem i w terminach określonych

w niniejszym Regulaminie, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nagroda nie zostanie mu wydana.

3.10. Uczestnik nie może żądać wypłaty nagrody w gotówce bądź przekazania jej w innej niż wskazana w punkcie 3.2. niniejszego

regulaminu formie.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Ul. 17 Stycznia 45A,

02-146 Warszawa z dopiskiem „promocja Candy” lub za pośrednictwem e-maila na adres: promocja@candy.pl z tematem e-maila:

„promocja Candy”, do dnia 30. kwietnia 2015 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania przesyłki/e-maila.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny

reklamacji.

4.4. Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja z powodu braku otrzymania nagrody związanego z wcześniejszym wyczerpaniem się puli

nagród.

4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu.

4.6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14

dni od dnia otrzymania reklamacji.

V. PODATKI

Nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez uczestników niniejszej Promocji są zwolnione od podatku dochodowego

od osób fizycznych, gdyż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł. (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych).

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

5.1. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie i na potrzeby przeprowadzenia Promocji objętej

Regulaminem.

5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji jest Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Ul. 17

Stycznia 45A, 02-146 Warszawa. Dane tych osób przetwarzane będą przez podmioty działające na zlecenie administratora w

rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

5.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla wzięcia udziału w Promocji. Osobom udostępniającym

dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.candysimplyfi.com/pl oraz w siedzibie Organizatora.

6.2. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy regulamin.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych, a zwłaszcza

za wynikającą stąd niemożność wydania nagrody.

Zapraszamy do skorzystania z promocji

Zespół 

AGDhome.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.