• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Kupuj produkty CANDY i uzyskaj zwrot na konto do 600 zł w gotówce!

''

REGULAMIN SPRZEDY PREMIOWEJ „WŁOSKIE SMAKI Z CANDY”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem sprzeday premiowej pod hasłem „Włoskie smaki z Candy” (zwanej dalej „Promocj”) jest Spółka They.pl sp. z o.o. z siedzibw Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12, wpisana do rejestru przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (zwana dalej: „Organizatorem”).

 2. Organizator organizuje Promocjw imieniu i na rzecz Candy Hoover Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45A, 02-146 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsibiorców pod numerem 0000141545, NIP: 5261049284, która jest fundatorem nagród w Promocji (zwana dalej: „Fundatorem”).

 3. Promocja jest organizowana na zasadach okrelonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowizujcymi przepisami prawa.

 4. Celem Promocji jest promocja wskazanych w Regulaminie produktów (zwanych dalej „Produktami”), których producentem lub dystrybutorem jest Fundator, służąca zwikszeniu ich sprzeday.

 5. Promocja nie łączy siz adnymi innymi promocjami, dotyczcymi Produktów wskazanych w Regulaminie.

 6. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j.: Dz.U.2016.471).

 7. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie okrelonym w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j.: Dz.U. 2016.471).

 8. Udział w Promocji oznacza wyraenie przez Uczestnika Promocji zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz akceptacjopisanych w Regulaminie zasad Promocji.

 9. Zasady Promocji okrelone swyłącznie postanowieniami niniejszego Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnieprzyznanych Uczestnikom na mocy odrbnych przepisów prawa. Wszelkie uzgodnienia Uczestnika i Organizatora wykraczajce poza postanowienia przedmiotowego Regulaminu sniewane.

  § 2 MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu produktów objtych Promocjw placówkach handlowych znajdujcych sina terenie Polski oraz w sklepach internetowych sprzedajcych w ramach prowadzonej przez siebie działalnoci gospodarczej produkty

  objte Promocj.

 2. Zgłoszenie udziału w Promocji nastpuje on-line za porednictwem formularza zgłoszeniowego

  znajdujcego sina stronie internetowej www.promocja.candy.pl

 3. Promocja obowizuje od 6 czerwca 2016 r. od godz. 00:00 do 14 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59 –

  decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepu internetowego, a w przypadku sklepów fizycznych od 6 czerwca 2016 roku do dnia 14 sierpnia 2016 roku w godzinach ich pracy lub do wyczerpania puli nagród.

  § 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Promocjobjte sProdukty, tj. wymienione poniej modele AGD marki Candy:

FXE825X WIFI, FVET929X, FET 629A XL, FPE829A/6XL, FPE629A/6WXL, FPE629A/6NXL, FPE629A/6XL, FPE649A/6W, FPE649A/6N, FPE609A/6NXL, FPE609A/6XL, FPE209/6X, FXP829X, FCL614/6GH, FCL614/6AV, FLG203/1X, FLG202/1X, FLG202/1W, FLG202/1N, DUO 609 X, CFID 36 WIFI, CI6DTP, CI62TP, CIE4630B3, CIE4630B, CI640C, CH64C/2, CDI30, CDH30, CVG75SQGB, CVG75SQGNX, CFX75, CPG75SQGX, CPGC75SQPGH, CPGC75SQPAV, CVG 64 STGB, CVG 64 STGN, CVG64SGB, CVG64SGNX, CFX64, CPG64SGX, CPG64SPX, CPG64SPB, CLG64SPXMX,

CLG64SPB, CLG64SPN, CPGC64SQPGH, CPGC64SQPAV, CMGL972X, CBT9240X, CMB97SLX WIF, CVM670LX, CBT6240LX, CBT6240LN, CBT6240LW, CCE16/2X, CBG640X, CBT6240X, CBT6240N, CBT6240W, CBT625X, CBT6130X,, MIC440TX, MEC44TX, MIC25GDFX, MICG25GDFW, MICG25GDFN, MIC20GDFN, MIC20GDFX, MIC201EX, CKBC3380EE/1, CKBF3180E, CKBC3180EE/1, CKBC 3160E/1, CFU135/1E, CRU164E, CRU160E, CDI6015WIFI, CDIM6766, CDIM 6330PR, CDIM6716, CDIM2512PR, CDIM5146, CDIM5136, CDI10P75X, CDI9P45/E S, CDB485DN/1 S, CDB475DN/1, CWB1372DN1 S, CWB1062DN1.

 1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniajwszystkie ponisze warunki:

  1. a)  ukoczyły 18. rok ycia;

  2. b)  posiadajmiejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. c)  posiadajpełnzdolność do czynnoci prawnych;

  4. d)  kupujProdukty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (Ustawa z dn. 16

   kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pón. zm.). W Promocji mogzatem uczestniczyosoby fizyczne bdce przedsibiorcami, jeeli zakup Produktów nie ma bezporedniego zwizku z prowadzonprzez nich działalnocigospodarcz;

  5. e)  w okresie obowizywania Promocji lub najpóniej w terminie 7 dni po zakoczeniu Promocji dokonajna stronie internetowej www.promocja.candy.pl zgłoszenia zakupionego przez siebie Produktu lub Produktów poprzez wypełnienie dostpnego na tej stronie formularza rejestracyjnego i podanie nastpujcych danych takich, jak: imi, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr konta bankowego, nazwa banku, dowód zakupu (skan lub zdjcie paragonu lub faktury), jak równiemodele zakupionych urzdzeoraz miejsce zakupu (nazwa sklepu oraz miasto). W ramach rejestracji konieczne jest przesłanie skanów lub zdjęć dowodów zakupu Produktów (paragonu fiskalnego lub faktury). Do ukoczenia rejestracji niezbdne jest podanie wszystkich powyszych danych, przesłanie skanu lub zdjcia paragonu/faktury dotyczcej zgłaszanego Produktu lub Produktów. Z momentem zatwierdzenia / przesłania formularza rejestracyjnego, osoba spełniajca wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym § 3 pkt 2., staje siuczestnikiem Promocji (dalej jako: „Uczestnik”).

 2. Jeden Produkt moe zostazgłoszony do udziału w Promocji tylko raz.

 3. W Promocji nie moguczestniczywłaciciele (współwłaciciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w

  jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o prac, umowy-zlecenia etc.) w punktach sprzeday detalicznej lub hurtowej, prowadzcych sprzedaProduktów Fundatora oraz członkowie ich rodzin.

 4. Przez członków rodziny, o których mowa w § 3 pkt 4., rozumie si: wstpnych, zstpnych, rodzestwo, małżonków, małżonków rodzestwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostajce w stosunku przysposobienia.

 5. Udział w Promocji i podanie zwizanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

 6. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji, a take informacjo przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowoci

  jego zgłoszenia.

 7. Podstawuznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody moe bypodanie w

  zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodu zakupu dotyczcego zakupionego Produktu, zbienego z danymi Produktu/dowodem zakupu zgłoszonymi w ramach Promocji przez tsamlub innosob. W przypadku dokonania zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczce Produktu/ten sam dowód zakupu przez róne osoby Organizator dokona weryfikacji posiadania oryginałów dokumentów dotyczcych zakupionych Produktów, niezbdnych do dokonania zgłoszenia udziału w Promocji, przez zgłaszajcych. Odmowa udostpnienia oryginałów takich dokumentów do wgldu Organizatora lub

osoby działajcej w imieniu Organizatora oznaczabdzie brak spełnienia warunków udziału w

Promocji.
9. Za nieprawid
łowe zostanie uznane take zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem podrobionych lub

przerobionych dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. e) powyej, tj. dowodu zakupu w postaci faktury lub paragonu fiskalnego. W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zażądaokazania przez zgłaszajcego sioryginałów dokumentów, których skany zostały przesłane w ramach zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostpnienia oryginałów takich dokumentów do wgldu Organizatora lub osoby działajcej w imieniu Organizatora oznaczabdzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.

10. Posłuenie siw ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawwykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia z udziału w Promocji z tej przyczyny Uczestnik zobowizany jest do zwrotu nagrody, któruzyskał w Promocji na podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.

§ 4 NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Promocja polega na tym, e Uczestnik, który w czasie trwania Promocji kupi Produkt objty Promocjna zasadach opisanych w Regulaminie i dokona prawidłowego zgłoszenia do Promocji najpóniej 7 dni po dacie zakoczenia Promocji, otrzyma nagrodwskazanw § 4 pkt. 2 Regulaminu na zasadach szczegółowo okrelonych poniej.

 2. Nagrodw Promocji jest zwrot pienidzy na konto w wysokoci:

  1. a)  100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) przy zakupie Produktów objtych promocjo łącznej

   wartoci zakupu w wysokoci od 1 200,00 zł brutto – do kwoty 1.799,99 zł brutto,

  2. b)  200,00 zł brutto (słownie: dwiecie złotych) przy zakupie Produktów objtych promocjo łącznej wartoci zakupu w wysokoci od kwoty 1 800,00 zł brutto – do kwoty 2.499,99 zł brutto,

  3. c)  300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych) przy zakupie Produktów objtych promocjo łącznej

   wartoci zakupu w wysokoci od kwoty 2 500,00 zł brutto – do kwoty 3.999,99 zł brutto,

  4. d)  600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych) przy zakupie Produktów objtych promocjo łącznej

   minimalnej wartoci zakupu w wysokoci 4 000,00 zł brutto,

  5. e)  dodatkowo 100 pierwszych Uczestników otrzyma nagroddodatkow– zestaw dekanter + 6

   kieliszków do wina o wartoci 149 zł.

 3. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa

  odstpienia od umowy sprzeday Produktu, w szczególnoci w przypadku odstpienia od umowy sprzeday Produktu zakupionego za porednictwem sklepu internetowego – na zasadach okrelonych ustawo prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 roku – w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 4. Przyznanie nagrody uzalenione jest wyłącznie od kolejnoci wpływu prawidłowych zgłoszei dostpnoci nagród przewidzianych w Promocji dla Uczestników.

 5. Uczestnik, który spełnił warunki okrelone w Regulaminie, otrzyma nagrodprzewidzianw § 4 pkt. 2. pod warunkiem, e pula nagród w Promocji nie została jeszcze wyczerpana. W przypadku wyczerpania puli nagród Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody w Promocji.

 6. Łączna pula nagród okrelonych w § 4 ppkt. 2. pkt. a) – d) w Promocji wynosi 80.000 zł. O pierwszestwie otrzymania nagrody decyduje czas zarejestrowania w systemie informatycznym Organizatora prawidłowego zgłoszenia do Promocji. O wyczerpaniu sikwoty przeznaczonej na nagrody w Promocji Uczestnik zostanie poinformowany za pomocstrony internetowej www.promocja.candy.pl (np. podczas rejestracji do Promocji). Łączna pula nagród okrelonych w § 4 pkt. 2 ppkt. e) w Promocji wynosi 100 szt. O pierwszestwie otrzymania nagrody decyduje czas zarejestrowania w systemie informatycznym Organizatora prawidłowego zgłoszenia do Promocji. O wyczerpaniu siliczby nagród w Promocji Uczestnik zostanie poinformowany za pomocstrony internetowej www.promocja.candy.pl (np. podczas rejestracji do Promocji).

 1. Nagrody w Promocji zostanwydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom w terminie 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Weryfikacja zgłoszenia nastpuje w terminie 21 dni, liczc od dnia poprawnego wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego wraz ze skanami wymaganych dokumentów za porednictwem strony internetowej www.promocja.candy.pl. Nagrody dodatkowe, wskazane w § 4 pkt 2 lit. e) zostanprzesłane do Uczestników poleconprzesyłkpocztowz potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik potwierdza otrzymanie przesyłki własnorcznym podpisem. Organizator zastrzega sobie moliwość poproszenia przez osobdorczajcnagrodo okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu, którego skan został przesłany w ramach zgłoszenia do Promocji. Zwrot pienidzy nastpuje na podane podczas rejestracji konto bankowe.

 2. Nagrody zostanwydane zgodnie z obowizujcymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. W przypadku niemonoci wydania nagrody Uczestnikowi lub nieodebrania nagrody zgodnie z trybem i w terminach okrelonych w niniejszym Regulaminie, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nagroda nie zostanie mu wydana.

10. Uczestnik nie moe żądawypłaty nagrody okrelonej w § 4 pkt 2 lit. e) w gotówce bdprzekazania jej w innej niwskazana w § 4. pkt. 5. niniejszego Regulaminu formie.

11. Uczestnik moe otrzymamaksymalnie 1 nagrodw postaci zwrotu pienidzy oraz 1 prezent.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za brak moliwoci wydania nagrody z przyczyn leżących

  po stronie laureata Promocji.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za opónienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji

  z Uczestnikami Promocji wynikajce z przyczyn niezalenych od niego.

 3. Organizator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych

  danych bdinnego typu nieprawidłowociami po stronie Uczestników.

  § 6 POSTPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczce Promocji Uczestnicy powinni zgłaszaw formie pisemnej w okresie

  trwania Promocji oraz 30 dni od daty zakoczenia Promocji.

 2. Reklamacje powinny zostawysłane listem poleconym na adres Organizatora i zawieradopisek

  „Włoskie podróe z Candy” oraz zawieraimii nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika,

  kopidowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego, bdcego przyczynzłoenia reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane bdw terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora pisma zawierajcego reklamacjprzez komisjreklamacyjn(dalej zwan: „Komisj”) powołanprzez

  Organizatora.

 4. O decyzji Komisji, podjtej wskutek rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony listem

  poleconym. Po wyczerpaniu roszczereklamacyjnych Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia

  roszczena drodze sdowej.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za prawidłowość lub zmianadresu do korespondencji

  wskazanego przez składajcego Reklamacj.

  § 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest Organizator, tj. Spółka They.pl

  sp. z o.o. z siedzibw Warszawie.

 2. Uczestnicy majprawo dostpu do swoich danych, jak równiedo ich poprawiania.

 3. Uczestnicy Promocji wyraajzgodna wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych

  przekazanych Organizatorowi w zwizku z organizacjPromocji.

 4. Uczestnik moe wyrazizgodna przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, jak

równiena otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepu drogelektroniczn

zgodnie z ustawo wiadczeniu usług drogelektroniczn(Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pón. zm.).
5. Dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane s
przy zachowaniu zasad okrelonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pón. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemoliwia udział w

Promocji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.promocja.candy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. W wypadku wtpliwoci co do postanowieniniejszego Regulaminu Uczestnik ma prawo w kadym czasie zwrócisido Organizatora o dokonanie właciwej wykładni jego postanowie.

 3. W sprawach nieobjtych postanowieniami Regulaminu stosuje siwłaciwe przepisy prawa polskiego.

 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właciwy jest sd

  powszechny.

 5. Regulamin obowizuje od dnia rozpoczcia Promocji. 

Przejdź do produktów CANDY

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.