• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Lodówki LG PREMIUM Nawet 3 lata bez rachunku za prąd !

''

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „3 LATA ”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „3 LATA” (dalej

zwanej „Promocją”).

Organizatorem Promocji jest LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02- 675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej zwana „Organizatorem”).

Koordynatorem Promocji jest Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000491369 (dalej zwana „Koordynatorem”).

Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do każdego z zakupionych produktów stanowi częściowy zwrot kwoty za zakup produktu LG lub karta przedpłacona SODEXO (dalej zwane „Nagrodą”) z zastrzeżeniem, ust. 1.5 oraz ust. 1.6

Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lodówki LG, modele:
GBB60NSYQE, GBB60NSYFE, GBB60NSGFE, GBB60NSFFB, GBB60NSFFS, GBB60SAFFB, GBB60PZEFS, GBB59PZFFB, GBB59PZGFS, GBB59PZEFS, GBB930LBQZT, GBF60NSFZB, GBB60NSFZB, GBB60PZFZS GBB60PZDZS, GBB60PZGZS, GBB59PZFZB, GBB59PZFZS, GBB59PZJZS, GBB59PZDZS (zwane razem wspólnie „
Produktami” )

Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Promocji trwa w okresie od 1 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 roku albo do wyczerpania puli nagród, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

Sprzedaż Produktów odbywa się:
w placówkach handlowych sieci: RTV EURO AGD, Media Markt, Saturn, Media Expert, Neonet, Partner RTV AGD, My Center- znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w sklepach internetowych:
www.euro.com.pl, www.oleole.pl, www.mediamarkt.pl, www.saturn.pl, www.mediaexpert.pl, www.avans.pl, www.electro.pl, www.mixmedia.pl, www.mycenter.pl, www.2bis.pl, www.agdhome.pl, www.kakto.pl, www.zadowolenie.pl, www.partneradgrtv.pl, www.najlepsiagdrtv.pl dalej zwanych wspólnie „Punktami Sprzedaży”.

Zakup Produktów w sklepach internetowych należy dokonać od godziny 00:00 dnia 1 lipca 2016 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 sierpnia 2016 roku ( o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego )

2. UCZESTNICY PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających lodówki o których mowa w ust. 1.5., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Koordynatora. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:
a) w okresie, o jakim mowa w ust. 1.6., nabyć w jednym z Punktów Sprzedaży przynajmniej jeden Produkt oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę) określający model

zakupionego Produktu , oraz;

b)  w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. zarejestrować się na stronie internetowej: www.strefalg.pl/3lata , zwaną dalej „Stroną Promocji”;

c)  po rejestracji o jakiej mowa w ust. 3.1. lit. b) w przeciągu 30 dni od daty zakupu i nie później niż do 7 września 2016 r. zarejestrować Produkt na Stronie Promocji.

3.2 Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 pkt b) uczestnik Promocji:

a)  podaje swoje następujące dane osobowe:

imię,

nazwisko,

datę urodzenia,

adres zamieszkania,

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z polskich zasobów numeracji;

b)  podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji;

c)  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Promocji oraz w celach marketingowych Organizatora,

d)  może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

3.3.  Uczestnik Promocji, który dokonał rejestracji zgodnie z ust. 3.2. na podany adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Rejestracja powinna zostać potwierdzona w ciągu 48 godzin od wysłania e-maila z prośbą o potwierdzenie, poprzez wejście na podany w tym e-mailu link do podstrony Strony Promocji. W wypadku bezskutecznego upływu tego terminu, rejestracja będzie uważana za niedokonaną.

3.4.  Dokonanie prawidłowej rejestracji zgodnie z ustępami 3.2. oraz 3.3. umożliwia logowanie się na Stronie Promocji z użyciem hasła podanego przez uczestnika oraz adresu e-mail uczestnika Promocji w charakterze loginu.

3.5.  W celu rejestracji Produktu o jakim mowa ust. 3.1. lit. c) uczestnik po zalogowaniu się na konto na Stronie Promocji, powinien wejść na podstronę „Dodaj Sprzęt”, a następnie wybrać z listy lub wpisać:

a)model zakupionego Produktu,

b) nazwę sieci sprzedaży, w której dokonano zakupu Produktu,

c) datę zakupu w okresie, o jakim mowa w ust.1.6.,

d) numer seryjny Produktu,

e)zdjęcie lub skan paragonu albo faktury VAT potwierdzających zakup Produktu,

f) zdjęcie naklejki znamionowej, znajdującej się wewnątrz Produktu z widocznym numerem seryjnym

g) numer rachunku bankowego w Polsce lub adres pocztowy, na który zostanie przekazana nagroda w zależności od wybranej nagrody.

3.6.  Poprawna rejestracja Produktu zgodnie z ust. 3.5. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do odpowiedniej nagrody z zastrzeżeniem ust. 3.10. i o ile pula nagród przypadająca za zakup danego modelu Produktu nie została wyczerpana.

3.7.  Dane osobowe uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja uczestnika z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Produktu nie jest możliwa.

3.8.  Podany przez uczestnika Promocji numer seryjny Produktu podlega sprawdzeniu co do zgodności z kryteriami określonymi w ust. 1.5. Ze względu na możliwe opóźnienia w procesie sprawdzania natychmiastowa rejestracja Produktu nie zawsze może okazać się możliwa. W takim wypadku, uczestnik Promocji zostanie poproszony o ponowienie rejestracji w późniejszym terminie.

3.9.  Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt, pod warunkiem, że w stosunku do wszystkich rejestrowanych Produktów została spełniona przesłanka, o jakiej mowa w ust. 3.1. lit a). jeżeli rejestracja kolejnego Produktu nie następuje przy pierwszej rejestracji uczestnika Promocji, uczestnik powinien zalogować się na Stronie Promocji, a następnie zarejestrować kolejny Produkt podając dane o jakich mowa w ust. 3.5. W takim wypadku ust. 3.6. i 3.7. stosuje się odpowiednio.

3.10.  W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Produktu przez uczestnika przedstawiciel Organizatora weryfikuje informacje zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności czy zarejestrowany towar spełnia warunki uprawniające do przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora może zwrócić się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji, z prośbą o przedstawienie oryginału lub kopii dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury) określającego model zakupionego Produktu. W razie nieprzedstawienia dowodu zakupu zgodnie z wymienioną prośbą w wyznaczonym terminie, uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu. Prawa te uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim, z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora lub Koordynatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji.

4. NAGRODY

4.1.  Nagrodami w Promocji są częściowe zwroty kwoty za zakup promocyjnych Produktów lub karty przedpłacone Sodexo. Obydwie nagrody mają taką samą wartość nominalną, od 150,- do 300,- zł.

4.2.  W przypadku wyboru nagrody w postaci karty przedpłaconej Sodexo, nie ma możliwości wypłaty gotówki z bankomatu.

4.3.  Karty przedpłacone Sodexo ważne są do dnia 30.06.2017 roku, po upływie tego terminu nie można nimi dokonywać płatności, gdyż tracą swoją ważność.

4.4.  Wartość Nagrody uzależniona jest od kategorii i modelu zakupionego Produktu o jakich mowa w ust. 1.5. oraz ust.1.6, zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria produktu

Model produktu

Klasa energetyczna

Wartość nagrody

LODÓWKI COMBI

GBB60NSYQE

A+++ -20%

300 zł

GBB60NSYFE

A+++

200 zł

GBB60NSGFE

A+++

200 zł

GBB60NSFFB

A+++

200 zł

GBB60NSFFS

A+++

200 zł

GBB60SAFFB

A+++

200 zł

GBB60PZEFS

A+++

200 zł

GBB59PZFFB

A+++

200 zł

GBB59PZGFS

A+++

200 zł

GBB59PZEFS

A+++

200 zł

GBB930LBQZT

A++

300 zł

GBF60NSFZB

A++

150 zł

GBB60NSFZB

A++

150 zł

GBB60PZFZS

A++

150 zł

GBB60PZDZS

A++

150 zł

GBB60PZGZS

A++

150 zł

GBB59PZFZB

A++

150 zł

GBB59PZFZS

A++

150 zł

GBB59PZJZS

A++

150 zł

GBB59PZDZS

A++

150 zł

5. WYDAWANIE NAGRÓD

5.1.  Po spełnieniu warunku o jakim mowa w ust. 3.1. lit c) uczestnikowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody. Podanie danych przez uczestnika powoduje wysłanie wiadomości e-mail na podany przez uczestnika adres z informacją o dokonanej rejestracji produktu i rozpoczęciu procesu weryfikacji zgłoszenia.

5.2.  W terminie 30 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.10., nie później niż do 5 października 2016 r. uczestnikowi wysyłana jest nagroda.

5.3.  Nagrody wysyłane są przesyłką kurierską lub w formie przelewu, na rachunek bankowy podany podczas rejestracji produktu na Stronie Promocji.

5.4.  W razie niemożności przesłania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, traci on prawo do nagrody.

5.5.  Zwrot zakupionego Produktu objętego Promocją, w przypadku wyboru nagrody w postaci:

a) częściowego zwrotu kwoty na rachunek bankowy- zobowiązuje uczestnika do niezwłocznego zwrócenia otrzymanej nagrody, na wskazane przez Koordynatora konto bankowe

b) karty przedpłaconej Sodexo- skutkuje jej unieważnieniem przez Koordynatora

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.  Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Stronie Promocji w terminie do dnia 30 września 2016 r.

6.2.  Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3.  Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Koordynatora: Loyalty Point sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „LG - reklamacja”.

6.4.  W formularzu reklamacyjnym o jakim mowa w ust. 6.1. uczestnik wpisuje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz opis i powód reklamacji.

6.5.  Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 17 października 2016 r.

6.6.  Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.

7.2.  Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

7.3.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak

zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.

7.5.  Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i Koordynatora oraz na Stronie Promocji.

7.6.  Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach i w zakresie wskazanych powyżej. 

Przejdź do produktów LG

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.