• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Premia 200 zł + tabletki Finish do zmywarek SIEMENS

Premia 200 zł + tabletki Finish do zmywarek SIEMENS

Wybierz zmywarkę SIEMENS i odbierz premię i tabletki - przejdz do produktów

REGULAMIN
Akcji Siemens „Zmywarka pełna korzyści”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973, NIP: 524-01-04-641, REGON: 012604823, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł, (dalej „Organizator”).
2. Akcja, ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540).
3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.W zakresie Premii akcja obejmuje wybrane modele zmywarek marki Siemens wymienione w § 3 pkt 10 zakupione w czasie trwania Akcji, w stosunku do których gwarantem jest Organizator. W zakresie Premii Dodatkowej Akcja obejmuje wszystkie modele zmywarek marki Siemens.
5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 1 września 2014 roku do 31 października 2014 roku.
6. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 00-131 przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 138 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, NIP: 527 23 60 117, REGON: 017437181, (dalej „Agencja”).
7. Definicje:
Akcja: sprzedaż premiowa zmywarek marki Siemens, polegająca na udzieleniu rabatu kwotowego (opisanego w § 4) oraz Premii Dodatkowej od zakupu wybranych modeli zmywarek marki Siemens wskazanych w § 3 pkt 10.
Uczestnik Akcji: osoba fizyczna (konsument) nabywająca zmywarkę marki Siemens objętą Akcją do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego, spełniająca warunki określone w § 2.
Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gospodarstwo domowe: dwie lub więcej osób zamieszkałych pod wspólnym adresem.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
a) ukończył 18 rok życia,
b) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia,
e) dokonał zakupu wybranego modelu zmywarki Siemens wymienionego w § 3 pkt 10 w terminie trwania Akcji.
f) dokona zgłoszenia zakupu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu
2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sprzedaży detalicznej, studiach mebli kuchennych oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie rodzin w/w osób.
Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewni w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Udział w Akcji i podanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Akcji jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
§ 3. Zasady Akcji
1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który w terminie od 01.09.2014 r. do 31.10.2014 r.kupi w Punkcie Sprzedaży dowolny model zmywarki marki Siemens (dla otrzymania Premii Dodatkowej) lub wybrany model zmywarki marki Siemens wymieniony w § 3 pkt 10 oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu (dla otrzymania Premii).
2. Premię, określoną w § 5 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi dowolny model zmywarki marki Siemens w Punkcie Sprzedaży. Premię dodatkową, określoną w § 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi wybrany model zmywarki marki Siemens wymieniony w § 3 pkt. 10 oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w Regulaminie i prześle następujące dokumenty na adres Agencja Reklamowa A1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 138, 00-131 Warszawa:
- wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon zamieszczony na ulotce lub wydrukowany ze strony internetowej www.Siemens-home.pl
- kopię faktury VAT lub kopię paragonu potwierdzającego zakup zmywarki marki Siemens objętej promocją,
3. Termin nadsyłania kuponów upływa dnia 30.11.2014 roku. (decyduje data stempla pocztowego).
4. Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci
imienia i nazwiska, numeru konta bankowego, daty urodzenia, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, własnoręcznego podpisu, a także dane dotyczące modelu urządzenia.
5. Zgłoszenia urządzeń zakupionych przed 1 września 2014 roku i po 31 października 2014 roku nie będą rozpatrywane.
6. Uczestnik Akcji otrzyma Premię, określoną w § 4 Regulaminu po otrzymaniu przez Agencję kuponu wraz z kopią paragonu lub kopią faktury VAT lub innego dowodu zakupu oraz po potwierdzeniu przez Agencję zgodności zgłoszenia z Regulaminem. Premia zostanie wysłana
na konto Uczestnika, podane na przesłanym kuponie zgłoszeniowym w terminie 60 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 8 Regulaminu.
7. Organizator, za pośrednictwem Agencji dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji zgodności z Regulaminem lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Agencji. Zastosowanie ma tu § 3 pkt 8 Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń.
8. W momencie przesłania zgłoszenia niepełnego (nie zawierającego danych określonych w § 3 pkt 2 i 4 Regulaminu), Agencja, zajmująca się przeprowadzeniem Akcji, będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w celu uzupełnienia danych w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Agencji. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych 14 dni. Po upływie tego terminu takie niepełne zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania Premii. W przypadku uzupełnienia danych przez Uczestnika Akcji, 60 dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty udzielonego rabatu, o którym mowa w § 4 Regulaminu, biegnie od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika.
9. Każdy Uczestnik Akcji może wypełnić tylko jeden kupon do jednego zakupu zmywarki marki Siemens objętej Akcją.
10. Premią, określoną w § 4 Regulaminu, objęte są tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele zmywarek w klasie energetycznej A++ i A+++ marki Siemens:
SN278I03TE, SN26V896EU, SN25N881EU, SN25M837EU, SN25L883EU, SR26T890EU, SN678X03TE, SN66V097EU, SN678X02TE, SN66V092EU, SN677X02TE, SN65V096EU, SX78T155EU, SN68T055EU, SN65M042EU, SN66N098EU, SN65N080EU, SN66M033EU, SN66P080EU, SN66M083EU, SN64M030EU, SN65L085EU, SN66L081EU, SN578S03TE, SN56V597EU, SN56V590EU, SN56N596EU, SN55M540EU, SN55L580EU, SR76T095EU, SR66T096EU, SR56T596EU
§ 4. Premia
Każdy uczestnik Akcji otrzyma rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości brutto 200 złotych (zwany w Regulaminie „Premią”) za zakup wybranego modelu zmywarki marki Siemens wymienionego w § 3 pkt. 10 Regulaminu.
Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym.
§ 5. Premia dodatkowa
Każdy uczestnik Akcji otrzyma zestaw tabletek myjących tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 14,90 złotych (zwany w Regulaminie „Premią dodatkową”) do odbioru w Punkcie Sprzedaży, w którym została nabyta zmywarka marki Siemens.
§ 6. Podatki
Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia dodatkowa w postaci zestawu tabletek myjących oraz Premia w postaci rabatu kwotowego (zwrotu gotówki) nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Agencji wskazany w § 1 pkt 6, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: katarzyna.wozniak@a1btl.pl w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia 30.04.2015 r.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego.
4. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Reklamującego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.
§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji.
2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z zgłoszeniem udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji Akcji, (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji), do marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresem wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: www.siemens-home.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji.
3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres agencji wskazany w § 1 pkt 6, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: katarzyna.wozniak@a1btl.pl z dopiskiem: „Siemens – zmywarka pełna korzyści”

Wybierz zmywarkę SIEMENS i odbierz premię i tabletki - przejdz do produktów

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.