• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Premia kwitnie wiosną z Electrolux odbierz do 760 zł

''

REGULAMIN PROMOCJI „Premia kwitnie wiosną”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.1.  Organizatorem sprzedaży premiowej „Premia kwitnie wiosną”, zwanej dalej „Promocją”, jest „Electrolux Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30 , 01-207 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029692, NIP: 5210084388, o kapitale zakładowym 272 731 500,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. 1.2.  Działania związane z bieżącą obsługą Promocji wykonuje Grupa 3 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k. (dawniej: Grupa 3 Agencja Reklamowa Jasonek sp.j.) z siedzibą w Krakowie, z adresem siedziby: ul. Chocimska 35 lok. 2, 30-057 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595708, NIP: 6772355485, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, zwana dalej Koordynatorem”.

 3. 1.3.  Celem Promocji jest promocja wskazanych w pkt 2.1 niniejszego regulaminu produktów, których producentem lub dystrybutorem jest Organizator (zwanych dalej „Produktami”), służąca zwiększeniu ich sprzedaży.

 4. 1.4.  Promocja trwa od 20 maja 2016 r. do wyczerpania łącznej kwoty przeznaczonej na nagrody w Promocji (pkt 3.4 regulaminu), nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2016 r.

 5. 1.5.  Niniejszy regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

 6. 1.6.  Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy zakupu detalicznego produktów objętych Promocją (pkt 2.1 regulaminu) w stacjonarnych placówkach handlowych jak również w sklepach internetowych prowadzonych przez przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. 1.7.  Zgłoszenie udziału w Promocji następuje online za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje. Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są od dnia jej rozpoczęcia (20 maja 2016 r.) do wyczerpania łącznej kwoty przeznaczonej na nagrody w Promocji (pkt 3.4 regulaminu), nie dłużej jednak niż do 6 lipca 2016 r.

 8. 1.8.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Produktów wskazanych w pkt 2.1 niniejszego regulaminu, organizowanymi przez „Electrolux Poland” sp. z o.o. lub na jej zlecenie.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. 2.1.  Promocją objęte są wszystkie poniższe rodzaje urządzeń marki Electrolux do zabudowy, pod warunkiem, że zostały zakupione w jednej sieci handlowej (od jednego sprzedawcy) za cenę łączną nie mniejszą niż 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych brutto):

  1. a)  piekarniki do zabudowy;

  2. b)  płyty do zabudowy;

  3. c)  zmywarki do zabudowy.

 2. 2.2.  Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  1. a)  Ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

  2. b)  Posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. c)  Kupują Produkty jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

  4. d)  W okresie, o którym mowa w pkt 1.7 powyżej, dokonają zgłoszenia do Promocji trzech różnego rodzaju Produktów (tj. piekarnika do zabudowy, płyty do zabudowy i zmywarki do zabudowy) zakupionych przez siebie w czasie trwania Promocji (pkt 1.4 powyżej) w jednej sieci handlowej (od jednego sprzedawcy) na łączną kwotę co najmniej 3 500 zł brutto (słownie: trzech tysięcy pięciuset złotych brutto). Zgłoszenie do Promocji dokonywane jest zgodnie z postanowieniem pkt 2.3 i nast. poniżej, przy czym zakup wszystkich trzech Produktów, o których mowa powyżej, należy zarejestrować w ramach jednego zgłoszenia.

 3. 2.3.  Zgłoszenie do Promocji następuje online poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje elektronicznego formularza rejestracyjnego. Osoba, o której mowa w pkt 2.2 powyżej, powinna podać w formularzu swoje następujące dane: imię, nazwisko, adres w Rzeczypospolitej Polskiej do wysyłki nagrody (miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dane każdego z trzech zakupionych w ramach Promocji Produktów (numer seryjny, numer produktu [tzw. PNC], model, cena zakupu brutto), miejsce zakupu (punkt sprzedaży/sklep) i miejscowość zakupu Produktów. W ramach rejestracji konieczne jest również dołączenie za pomocą udostępnionego mechanizmu czytelnych skanów lub czytelnych fotografii cyfrowych dowodów zakupu wszystkich zgłaszanych Produktów (paragonów fiskalnych lub faktur wystawionych dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) oraz czytelnych skanów lub czytelnych fotografii cyfrowych kart gwarancyjnych wszystkich zgłaszanych Produktów, zawierających ich unikatowe numery i dane urządzeń. Do ukończenia rejestracji niezbędne jest podanie wszystkich powyższych danych, przesłanie czytelnych skanów lub czytelnych fotografii cyfrowych paragonów/faktur oraz czytelnych skanów lub czytelnych fotografii cyfrowych kart gwarancyjnych, dotyczących wszystkich trzech zgłaszanych Produktów. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny wraz zzałączonymi zdjęciami/skanami należy przesłać za pomocą odpowiedniego przycisku do systemu teleinformatycznego Organizatora. Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia nadawany jest mu w sposób automatyczny unikalny numer identyfikacyjny w systemie teleinformatycznym Organizatora (dalej jako: „Numer Identyfikacyjny”).

Numer Identyfikacyjny wyświetla się na stronie internetowej bezpośrednio po przesłaniu zgłoszenia oraz jest przesyłany na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Chwilą dokonania zgłoszenia do Promocji jest moment nadania temu zgłoszeniu Numeru Identyfikacyjnego. Z momentem dokonania zgłoszenia do Promocji, osoba spełniająca wszystkie warunki, o których mowa w pkt 2.2 powyżej, staje się uczestnikiem Promocji (dalej jako: „Uczestnik”).

 1. 2.4.  Dane widoczne na dowodzie zakupu i karcie gwarancyjnej zgłaszanego Produktu powinny być zgodne z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.

 2. 2.5.  Dla celów uczestnictwa w Promocji wymagane jest zachowanie przez Uczestnika oryginałów dowodów zakupu i kart gwarancyjnych, o których mowa w pkt 2.3 powyżej.

 3. 2.6.  Zgłoszeniem w ramach Promocji mogą zostać objęte tylko trzy Produkty rożnego rodzaju, tj. należące do trzech różnych kategorii wymienionych w pkt 2.1 powyżej. Zgłoszenie nie może natomiast dotyczyć trzech Produktów z tej samej kategorii (np. trzech zmywarek do zabudowy) ani dwóch Produktów z tej samej kategorii i jednego z innej kategorii (np. dwóch piekarników do zabudowy i jednej płyty do zabudowy).

 4. 2.7.  Zakup Produktów zgłaszanych w ramach Promocji nie musi być jednoczesny (zgłoszone zakupy Produktów nie muszą być objęte tym samym dowodem zakupu).

 5. 2.8.  Z Promocji ta sama osoba może skorzystać tylko jeden raz.

 6. 2.9.  W Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej etc.) w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej, prowadzących sprzedaż Produktów Organizatora, w przedsiębiorstwie Organizatora lub Koordynatora oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób.

 7. 2.10.  Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt 2.9 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 8. 2.11.  Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

 9. 2.12.  Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Promocji, otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Promocji (wraz z Numerem Identyfikacyjnym), a także informację o przeprowadzaniu weryfikacji prawidłowości jego zgłoszenia.

 10. 2.13.  Weryfikacja zgłoszenia do Promocji następuje w terminie 14 dni, licząc od dnia jego otrzymania przez Organizatora w sposób określony powyżej.

 11. 2.14.  W przypadku, gdy zgłoszenie do Promocji dotknięte jest brakami lub występują w nim inne nieprawidłowości, które mogą być usunięte (np. zgłoszenie jest niekompletne, nie zawiera wymaganych danych, nie zawiera wymaganego czytelnego skanu lub czytelnego zdjęcia), w ramach weryfikacji zgłoszenia Organizator wysyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Brak uzupełnienia zgłoszenia w tym terminie oznaczać będzie negatywną weryfikację zgłoszenia i brak spełnienia warunków udziału Promocji.

 1. 2.15.  Podstawą uznania zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania nagrody może być podanie w zgłoszeniu danych lub dołączenie dowodów zakupu lub kart gwarancyjnych dotyczących zakupionych Produktów, zbieżnych z danymi Produktów, dowodami ich zakupu lub kartami gwarancyjnymi zgłoszonymi w ramach Promocji przez tą samą lub inną osobę. W przypadku dokonania zgłoszenia w oparciu o te same dane dotyczące Produktów, te same dowody zakupu lub te same karty gwarancyjne przez różne osoby, Organizator dokona weryfikacji posiadania przez zgłaszających się oryginałów dokumentów dotyczących zakupionych Produktów, niezbędnych do dokonania zgłoszenia udziału w Promocji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.

 2. 2.16.  Za nieprawidłowe zostanie uznane także zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem podrobionych lub przerobionych dokumentów, o których mowa w pkt 2.3 powyżej. W razie podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji dokumentów podrobionych lub przerobionych, Organizator ma prawo zażądać okazania przez zgłaszającego się oryginałów dokumentów, których skany lub fotografie cyfrowe zostały przesłane w ramach zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu Organizatora lub osoby działającej w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.

 3. 2.17.  Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawą wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji z tej przyczyny, Organizator ma prawo dochodzenia zwrotu nagrody, która została uzyskana w Promocji na podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.

 4. 2.18.  Do skorzystania z Promocji nie uprawnia zakup Produktu, który został następnie zwrócony sprzedawcy (np. w wykonaniu ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość). Powyższe nie dotyczy tych przypadków, gdy zwrot Produktu następuje w wykonaniu ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego nabywcy z powodu wady Produktu.

III. NAGRODY W PROMOCJI I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. 3.1.  Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w czasie trwania Promocji kupi w jednej sieci handlowej (od jednego sprzedawcy) trzy różnego rodzaju Produkty objęte Promocją (tj. trzy urządzenia do zabudowy marki Electrolux wyszczególnione w pkt 2.1 regulaminu, należące do trzech różnych kategorii tam wskazanych) na łączną kwotę co najmniej 3 500 zł brutto (słownie: trzech tysięcy pięciuset złotych brutto) i dokona prawidłowego zgłoszenia do Promocji, otrzyma kartę przedpłaconą typu MasterCard, tj. Kartę Ticket Twoja Premia® (zwaną dalej „Kartą”), doładowaną kwotą pieniężną równą połowie ceny brutto najtańszego z trzech Produktów zakupionych i zgłoszonych do Promocji, nie więcej jednak niż 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem pkt 3.2-3.9 poniżej.

 2. 3.2.  Cena najtańszego spośród trzech zgłoszonych Produktów ustalana jest na podstawie załączonego do zgłoszenia dowodu zakupu.

 3. 3.3.  Uczestnik, który spełnił warunki określone w pkt 2.2 i nast. regulaminu, otrzyma nagrodę przewidzianą w pkt 3.1 powyżej, pod warunkiem, że kwota przeznaczona na

nagrody w Promocji (pkt 3.4) nie została jeszcze wyczerpana. W przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej na nagrody, nagroda nie jest przyznawana Uczestnikowi.

 1. 3.4.  Łączna kwota przeznaczona na nagrody w Promocji jest ograniczona i wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Jeśli pozostająca do wyczerpania tej puli kwota nie będzie wystarczająca na nagrodę dla kolejnego (ostatniego) Uczestnika, Organizator pokryje dodatkowo różnicę między kwotą odpowiadającą nagrodzie dla tego Uczestnika, a kwotą, która jeszcze pozostała do wyczerpania puli określonej w zdaniu pierwszym.

 2. 3.5.  Nagrody przyznawane są według kolejności zgłoszeń. O pierwszeństwie do otrzymania nagrody decyduje czas zarejestrowania w systemie teleinformatycznym Organizatora prawidłowego zgłoszenia do Promocji.

 3. 3.6.  O wyczerpaniu się kwoty przeznaczonej na nagrody w Promocji Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą strony internetowej www.electrolux.pl/promocje podczas rejestracji do Promocji.

 4. 3.7.  Nagrody w Promocji zostaną wydane uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom w terminie 21 dni od dnia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia do Promocji. Nagrody zostaną przesłane do Uczestników przesyłką kurierską na koszt Organizatora, na adres w Rzeczypospolitej Polskiej wskazany w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik kwituje (potwierdza) otrzymanie nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia przez osobę doręczającą nagrodę o okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej, którego skan lub fotografia cyfrowa została przesłana w ramach zgłoszenia do Promocji.

 5. 3.8.  W przypadku, gdy pomimo dochowania przez Organizatora należytej staranności, zachodzi niemożność wydania nagrody Uczestnikowi lub niemożność odebrania nagrody przez Uczestnika zgodnie z trybem i w terminach określonych w niniejszym regulaminie, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, nagroda nie zostanie wydana.

 6. 3.9.  Nagrody nie są wypłacane w gotówce ani przekazane w innej formie, niż wskazana w pkt 3.1 niniejszego regulaminu.

 7. 3.10.  Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Promocji i uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 8. 3.11.  Karta jest aktywna do 30 czerwca 2017 r.

 9. 3.12.  Zasady i warunki korzystania z Karty, w tym zasady składania reklamacji dotyczących Karty, określa odrębny regulamin sporządzony przez wydawcę Karty. Regulamin ten jest dostępny na stronie internetowej www.edenred.pl oraz do wglądu w biurze Organizatora. Wydawcą karty jest PrePay T echnologies Limited (spółka zarejestrowana w Anglii i Walii). Karta pozostaje własnością jej wydawcy.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: Grupa 3 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Agencja Reklamowa sp.k., ul. Chocimska 35/2, 30-057 Kraków, z dopiskiem „Premia kwitnie wiosną – reklamacja” (przy czym powyższy dopisek nie jest obowiązkowy), lub za

pośrednictwem e-maila na adres: wiosnazabudowa@promocja-electrolux.pl, z tematem e-maila: „Premia kwitnie wiosną – reklamacja” (przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy), w terminie do dnia 9 września 2016 r. O zachowaniu powyższego terminu decyduje – w przypadku wysyłki pocztowej – data pocztowego stempla nadawczego.

 1. 4.2.  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz – w miarę możliwości – treść żądania.

 2. 4.3.  Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. 4.4.  Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 5.1.  Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Promocji jest „Electrolux Poland” sp. z o.o., z adresem siedziby: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu realizacji Promocji, w tym wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. 5.2.  Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.electrolux.pl/promocje (w tym również do pobrania w formacie PDF) oraz w biurze siedziby Organizatora. 

Przejdź do produktów Electrolux

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.