• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77 , ( 22) 877 77 78 , 0 801 011 977

Siemens odbierz 150 zł w prezencie + zestaw tabletek Finish

''

Regulamin

Akcji Siemens „Zmywarka pełna korzyści”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973, NIP: 524-01-04-641, REGON: 012604823, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł, (dalej „Organizator).

2. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540).

3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 2 lutego 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

5. W imieniu Organizatora Akcja jest realizowana przez A1 Piotrowski, Wielgus Sp. J. z siedzibą w Warszawie, 00-131 przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. 138, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, NIP: 527 23 60 117, REGON: 017437181 (dalej „Agencja”).

7. Definicje:

Akcja: akcja promocyjno-reklamowa (sprzedaż premiowa) zmywarek marki Siemens polegająca na przyznaniu posprzedażowego rabatu kwotowego opisanego w § 4 poniżej (tj. Premii) Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży zakupi Zmywarkę uprawniającą do Premii, oraz przyznaniu Premii Dodatkowej Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży zakupi Zmywarkę uprawniającą do Premii Dodatkowej .

Premia: posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 150 złotych brutto (określony w § 4 Regulaminu) z tytułu zakupu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Akcji wybranego modelu Zmywarki uprawniającej do Premii.

Premia Dodatkowa: zestaw tabletek myjących opisany w § 5 Regulaminu, tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 14,90 złotych brutto z tytułu zakupu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Akcji dowolnego modelu Zmywarki uprawniającej do Premii Dodatkowej.

Zmywarka uprawniająca do Premii: model zmywarki marki Siemens wskazany w § 3 pkt 11 poniżej.

Zmywarka uprawniająca do Premii Dodatkowej: dowolny model zmywarki marki Siemens. Zmywarka objęta Akcją: Zmywarka uprawniająca do Premii oraz Zmywarka uprawniająca do

Premii Dodatkowej

Uczestnik Akcji: osoba fizyczna (konsument) spełniająca warunki określone w § 2 Regulaminu nabywająca Zmywarkę objętą Akcją do użytku własnego, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w Punkcie Sprzedaży.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

a) ukończył 18 rok życia,
b) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznał się z treścią
Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia,
e) dokonał zakupu
Zmywarki objętej Akcją w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Akcji,
f) w przypadku Zmywarki
uprawniającej do Premii – dokona zgłoszenia zakupu zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w punktach sprzedaży detalicznej, studiach mebli kuchennych oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie rodzin w/w osób.

Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewni w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Zasady Akcji

1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który w terminie od 02.02.2015 r. do 31.03.2015r. zakupi w Punkcie Sprzedaży dowolny model Zmywarki objętej Akcją oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w § 2 Regulaminu (dla otrzymania Premii lub Premii Dodatkowej).

2. Premię Dodatkową, określoną w § 5 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży dowolnZmywarkuprawniającą do Premii Dodatkowej. Premię, określoną w § 4 Regulaminu, otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży dowolną Zmywarkę uprawniającą do Premii oraz zgłosi udział w Akcji zgodnie z podanymi poniżej postanowieniami Regulaminu.

3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnika Akcji powinien przesłać następujące dokumenty (dalej „Zgłoszenie”):
a)
prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon zamieszczony na ulotce lub wydrukowany ze strony internetowej www.siemens-home.pl,

b) kopię faktury VAT lub kopię paragonu potwierdzającego zakup Zmywarki objętej Akcją.

4. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres Agencji podany w § 1 pkt. 5 powyżej. Termin przesyłania Zgłoszeń upływa dnia 30.04.2015 roku. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać: (i) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci imienia i nazwiska Uczestnika; numer konta bankowego; adres zamieszkania Uczestnika wraz z kodem pocztowym; numer telefonu kontaktowego; adres e-mailowy kontaktowy (nieobowiązkowo); własnoręczny podpis; a także (ii) dane dotyczące modelu Zmywarki objętej Akcją.

6. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, w tym Zgłoszenia urządzeń zakupionych przed 2 lutego 2015 roku lub po 31 marca 2014 roku, nie będą brały udziału w Akcji.

7. Premia będzie przesyłana do Uczestnika Akcji po otrzymaniu przez Agencję Zgłoszenia oraz po potwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem. Premia zostanie wysłana na konto Uczestnika, podane na przesłanym kuponie zgłoszeniowym, w terminie 60 dni od daty wpłynięcia Zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 9 Regulaminu.

8. Organizator, za pośrednictwem Agencji, dokona weryfikacji Zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji zgodności jego Zgłoszenia z Regulaminem, lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Zastosowanie ma tu § 3 pkt 9 Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń.

9. W przypadku przesłania Zgłoszenia niepełnego (tj. Zgłoszenia, które nie zawiera wszystkich obowiązkowych danych określonych w § 3 pkt 3 i 5 Regulaminu), Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w celu uzupełnienia brakujących danych w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie brakujących danych 14 dni. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania Premii. W przypadku uzupełnienia brakujących danych przez Uczestnika Akcji, 60-dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty Premii, o której mowa w § 4 Regulaminu, biegnie od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika.

10. Zakupiona Zmywarka objęta Akcją może być zgłoszona do udziału w Akcji tylko jeden raz.

11. Premią, określoną w § 4 Regulaminu, objęte są poniżej wymienione modele zmywarek w klasie energetycznej A++ i A+++ marki Siemens:

SN278I03TE

SN25N881EU

SN25L883EU

SR26T890EU

SN678X03TE

SN678X02TE

SN677X02TE

SN878D02PE

SX878D04PE

SX78T155EU SN65D080EU

SN68T055EU

SN66N098EU

SN65N080EU

SN66M039EU

SN66P080EU

SN64M031EU

SN65L085EU

SN66L081EU

SN578S03TE

SN578S01TE

SN56N596EU

SN55M540EU

SN55L580EU

SR76T095EU

SR66T096EU

SR56T596EU

§ 4. Premia

Uczestnik Akcji otrzyma posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 150 złotych brutto (zwany w Regulaminie „Premią”) za zakup wybranego modelu zmywarki marki Siemens wymienionego w § 3 pkt. 11 Regulaminu. Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym.

§ 5. Premia Dodatkowa

Uczestnik Akcji otrzyma zestaw tabletek myjących tj. 10 sztuk tabletek Quantum marki Finish o wartości rynkowej 14,90 złotych brutto (zwany w Regulaminie „Premią Dodatkową”) do odbioru w momencie zakupu w Punkcie Sprzedaży, w którym została nabyta Zmywarka uprawniająca do Premii Dodatkowej.

§ 6. Podatki

Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia Dodatkowa oraz Premia nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Agencji wskazany w § 1 pkt 5 powyżej, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: katarzyna.wozniak@a1btl.pl w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia 30.09.2015 r.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (i) dokładne dane Reklamującego obejmujące: imię i nazwisko oraz adres email lub adres pocztowy do kontaktu, a także (ii) wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego.

4. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia jego reklamacji, na adres kontaktowy podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji.

2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z zgłoszeniem udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji), do marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresem wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: www.siemens-home.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji.

3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres agencji wskazany w § 1 pkt 6, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: katarzyna.wozniak@a1btl.pl z dopiskiem: „Siemens – Zmywarka pełna korzyści!”.

W imieniu Organizatora 

AGDhome.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.