• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Schowek (0)
Infolinia pn - czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00   | (22) 877 77 77 ( 22) 877 77 780 801 011 977
0.00 zł

0 szt.

Zamówienie w realizacji

Smeg - gwarancja 2+3 lata

REGULAMIN 

sprzedaży premiowej marki SMEG

„Extra Gwarancja” 

1.01.2024 r. do 31.12.2024

 

SMEG dba o najwyższej klasy opiekę serwisową - zapewniając swoich klientów, że sprzęt posłuży jak najdłużej.

Właśnie dlatego urządzenia sprzętu kuchennego SMEG, oznaczone znakiem "Gwarancja 2+3" objęte są 5cio letnią usługą Serwisową !

 

 

 

REGULAMIN

Definicje:
Akcja Promocyjna:
sprzedapremiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywajca urzdzenie duego sprztu kuchennego do uytku własnego, niezwizanego z prowadzeniem działalnoci gospodarczej, w autoryzowanym punkcie sprzeday detalicznej, studiu mebli kuchennych lub sklepie internetowym znajdujcym sina terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: sklep internetowy agdsmart.pl lub agddesign.pl

 

I. Postanowienia ogólne


1.1
Organizatorem Akcji, czyli sprzeday premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o.z siedzibw Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku lub do wyczerpania sijej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej


2.1
Akcja Promocyjna jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzicia udziału

w Akcji Promocyjnej spełniajnastpujce warunki:


a) uko
czyły 18 rok ycia,
b) posiadaj
miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadaj
pełnzdolność do czynnoci prawnych,
d) zapozna
ły siz trecininiejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokona
ły zakupu urzdzenia duego sprztu kuchennegoobjtego promocj(modele wymienione w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu

2.2 Udział w Akcji Promocyjnej i podanie związanych z udziałem w Akcji Promocyjnej danych osobowychjest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji Promocyjnej oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska Sp. z o.o..

III. Zasady Promocji


3.1
W Akcji Promocyjnej moe wziąć udział kady klient ostateczny, który kupi w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 urzdzenie duego sprztu kuchennego wskazane w pkt. 3.6

3.2 Ze sprzeday premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, moe skorzystaKlient Ostateczny, który zakupi urzdzenie/urzdzenia objte promocjw Punkcie Sprzeday i posiadajcy paragon lub fakturVAT.

3.3 Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w Punktach Sprzeday.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji Promocyjnej celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzajcej zakup sprztu marki Smeg oraz oryginału kart gwarancyjnych.

3.5 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie moe przenieść prawa do uczestnictwa w sprzeday premiowej.

3.6 Promocjobjte sprodukty z cenników: Premium, Ambiente, Generale, 50’s Style

3.7 Promocją nie są objęte zlewozmywaki, baterie, akcesoria, urzdzenia duego sprztu kuchennego bdce w outlecie / wyprzeday oraz urzdzenia drobnego sprztu kuchennego.

IV. Nagrody


4.1
Nagrodprzy zakupie urzdzenia duego sprztu kuchennego wskazanego w pkt. 3.6 jest dodatkowa, 36 miesiczna ochrona serwisowa marki Smeg, obowizujca od 3 do 5 roku od daty zakupu.

4.2 Stosowna karta gwarancyjna uprawniajcdo dodatkowego okresu serwisowego jest dołączona do urzdzenia.

4.3 Szczegółowe informacje dotyczce ogólnych zasad gwarancji sdostpne na www.smeg.pl.

 

V. Reklamacje dotyczce przebiegu Akcji Promocyjnej


5.1
Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji Promocyjnej mogbyzgłoszone pisemnie, listem poleconym,na adres Organizatora do dnia 10.01.2025 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).


5.2 Pisemna reklamacja powinna zawieraimi, nazwisko, dokładny adres Uczestnikajak równiedokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.


5.3 Reklamacje rozpatrywane sprzez Organizatora w terminie 30 dni od dnia dorczenia Organizatorowi.


5.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczroszczez tytułu wad sprztu, braku dostawy lub dostawy innego sprztu ninaleny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczew powyszym zakresie regulujstosowne przepisy prawa.

 

VI. Odstpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu


6.1
W przypadku odstpienia od umowy przez klienta ostatecznego zwrotowi podlega urzdzenie/urzdzenia premiowe.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urzdzenia/urzdzeza porednictwem Punktu Sprzeday w oryginalnym opakowaniu, nie posiadajcy znamion uytkowania.

6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej moe dokonazwrotu zakupionego urzdzenia w cigu 14 dni.

6.4 W przypadku wystpienia wady produktu, naley postpowazgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie Gwarancyjnej Producenta.

 

VII. Odpowiedzialność Organizatora


7.1
Przy odbiorze nagrody od przewonika naley sprawdzi, czy sprzt nie zawiera widocznych uszkodzei ubytków. W przypadku ich wystpienia naley zażądaod przewonika sporzdzenia stanu przesyłki i ustalenia okolicznoci powstania szkody. Reklamacje dotyczce ubytków lub uszkodzesprztu bez protokołu sporzdzonego przez przewonika nie bduwzgldniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidłowoci, zwizane z opónieniem lub niedorczeniem nagród promocyjnych, co jest zalene od punktu sprzeday.

 

VIII. Postanowienia kocowe


8.1
Treść niniejszego regulaminu bdzie udostpniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji Promocyjnej na stronie www.smeg.pl.

8.2 Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptacjzasad zawartych w niniejszym regulaminie.

8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowizazwizanych z niniejszAkcjPromocyjnbdrozstrzygane przez sd właciwy dla siedziby Organizatora.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności